Foredrag!

Årsmøtet skal denne gangen ha en godbit med faglig innhold. Derfor har vi invitert et dyktig menneske til å fortelle oss både ting vi vet, og noe vi ikke vet - om barns oppvekst.

Anne Nielsen kommer fra Nettverk for Sfo, hun er førskolelærer, har jobbet i barnehage og Sfo i flere år, i det siste mest med barn med spesielle behov. Og i senere tid har hun vært ute på mange foredragsturer.

Tittelen på foredraget er:

Den moderne barndommen - hva trenger barn idag?

Inn i denne tittelen ligger betraktninger om barns oppvekstvilkår, og hva som blir viktig i vår innsats i barnehage og Sfo. Anne Nielsen har også mange tanker rundt barns lek, og arbeidet mye med dette temaet. Det kan være interessant å se dette i sammenheng med dagens påvirkning av pokemonspill, dataspill og film/video.

Vi oppfordrer dere til å delta i litt ordskifte etter innledningen. Anne har fått tildelt tid fra kl 18 til ca 19.30, først foredraget om temaet, så dialog/spørsmål/utveksling av tanker mm.

Kjære medlemmer - jeg håper dere vil støtte opp om dette årsmøtet. Og siden det koster en del å ha foredragsholder, gjør vi det enkelt etterpå. Noe servering blir det (ikke biff) - enkelt og godt - og så tar vi årsmøtesakene til slutt. Vi regner med å avslutte ca kl 22.

Siden vi først tar et stortak og skaffer egen foredrags-holder, har vi også invitert Avd. FØ i Løten og Hamar til denne delen av kvelden (inkl. serveringen).

Programmet blir da som følger:

kl 18: Velkommen - og ta plass

kl 18.10: Anne Nielsen: Den moderne barndommen

med pause og ordskifte avslutter vi dette ca 19.30

Deretter servering - enkelt og godt - og litt spennende.

kl 21: Årsmøtesaker - med valg til slutt.

Saksliste:

1 Årsmelding - referat av hva som har skjedd i 2000

2 Regnskap 2000 (blir delt ut)

3 Budsjett 2001 (forslag blir delt ut)

4 Handlingsplan for avd. FØ - fritt fram for forslag

5 Valg

Følgende er på valg (for 2 år, fra 1. august):

Gunnar A. Steen (leder og Htv) - tar ikke gjenvalg

Styremedlem (etter Heidi T. Bakken)

Varamedlem

Følgende sitter fortsatt i styret i et år til

Ansiennitet: 0 2 4 6 8 10 16

Lønnstrinn: 23 24 25 27 29 31 32

For pedledere:

A: 0 2 4 6 8 10 16

Ltr 27 27 27 29 31 33 34

Styrere er direkte plassert. Og det gjelder de fleste andre stillinger vi også dekker.

Det er ingen tvil om at vi trenger lønnsløft i bunn også. I dag har en fagarbeider topplønn 24, et trinn over nyutdannet førskolelærer. Det er vi ikke fornøyd med. Men vi håper sentralt oppgjør kan bidra her.

Og husk: Oppgjøret i fjor innbefatter starten på ny ferieuke, samt generelt tillegg på kr 5000.

Forhandlingsdelegasjonen har prøvd å regne ut hvor mye tid arbeidet har tatt. Det dreier seg om ca 130 timer! I penger utgjør det ca 15ooo,- Dette er ren netto tid - i tillegg kommer kjøretid til møter, uregistrert forberedelses-tid mm. Deler av dette har vært ulønnet arbeid, andre deler har vært i lønnet arbeidstid.

LOKAL FORVIRRING ?

Et innlegg fra Stange kommunes forhandlingsutvalg v/personal- og organisasjonssjef Ragnar Christoffersen

Etter å ha lest om lokale utdelinger i forrige utgave av ?Ekornposten?- medlemsbladet til førskolelærerne i Norsk lærerlag Stange-, tok undertegnede kontakt med hovedtillitsvalgt og redaktør Gunnar A. Steen for å oppklare enkelte formuleringer som etter arbeidsgivers forhandlings-utvalgs mening må bygge på noen grunnleggende misforståelser i forbindelse med de årlige lokale lønnsforhandlinger, såkalt 5.1-forhandlinger. Undertegnede ble da invitert til å skrive noen betraktninger rundt dette til neste utgave av ?Ekornposten?. Her følger disse.

?Ekornposten? skriver i forrige utgave at ? ….skal det være lokale utdelinger i år også – større enn noensinne?. Videre skrives det at ?..offentlig heter det lokale forhandlinger? og ?I denne lokale versjonen har rådmannen enerett på fordeling – etter at han har lyttet til råd og ønsker fra organisasjonene?. Det skrives videre at det ikke er snakk om en forhandlingssituasjon hvor begge parter gir og tar. Etter forhandlingsutvalgets syn er dette uriktig i forhold til de fullmakter som er gitt de lokale parter – arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen – gjennom det eksisterende avtaleverket, først og fremst Hovedtariffavtalen (HTA) og Hovedavtalen (HA).

Realiteten er at arbeidsgiver ikke har noen form for egen styringsrett over de midler som det sentralt fastsettes at en skal forhandle om lokalt. HTA kapitel 5.1 beskriver hvordan forhandlingene skal gjennomføres, og denne avtalen er både Stange kommune, i likhet med alle andre kommuner (med unntak av Oslo som er eget tariffområde), og alle arbeidstakerorganisasjoner, også Norsk lærerlag, forpliktet til å etterleve. Det er altså ikke slik at rådmannen ene og alene kan diktere resultatet av forhandlingene. Forhandlingsresultatet er et produkt av begge parters prioriteringer, og noe begge parter i ettertid står solidarisk ansvarlig for. Skulle partene ikke komme til enighet beskriver HTA og HA hvordan tvisten skal løses. Dette skjer ikke gjennom noen lokal streik, men ved at tvisten bringes inn for et sentralt ankeutvalg som treffer avgjørelse med bindende virkning. Dette er neppe ønskelig for noen av partene siden de lokale utfordringer trolig best løses av de lokale parter. Det er slik sett gledelig at arbeidsgiver og alle arbeidstakerorganisasjonene (16 stk i år 2000) i de senere årene har kommet til enighet. Dette er ikke opplagt siden både arbeidsgiver og alle arbeidstakerorganisasjoner har egne interesser og prioriteringer å ivareta.

Forhandlingsutvalget håper derfor at dere ser at også øvrige påstander som for eksempel ?..kommunen bestemmer vedrørende lønn til styrer?, ?..det er dessverre vanskelig å få rådmannen til å gi dere penger? og ?..han (rådmannen – egen merknad) kan svare oss med at da vil jeg gi pengene til noen andre organisasjoner? i beste fall er svært unyanserte.

En annen påstand som vanskelig kan få stå uimotsagt er punktet om at arbeidsgiver bevisst forsøker å unngå å gi ansatte det som er blitt fastsatt i de sentrale lønnsforhandlinger (?..vi skal nok unngå å gi dere noe fra det sentrale oppgjøret allikevel?). En slik påstand faller på sin egen urimelighet, men er allikevel svært ødeleggende for kommunen hvis dette blir et inntrykk blant førskolelærere eller andre ansatte i kommunen. Arbeidsgiver er avhengig av å ha et godt forhold til sine ansatte for å nå sine hovedmål, blant annet å ivareta våre brukeres behov og være en god og trivelig arbeidsplass. Det er vel opplagt at hvis det alminnelige inntrykket blant førskolelærerne i Stange skulle være at arbeidsgiver bevisst forsøker å motarbeide at de skal gis opparbeidede rettigheter, vil dette være ødeleggende både for arbeidsmiljøet og fremtidig rekruttering.

For øvrig håper arbeidsgivers forhandlingsutvalg at årets forhandlingsresultat, som både arbeidsgiver og Norsk lærerlag Stange var enig om, viser begge parters vilje til å arbeide for gode lønnsvilkår for førskolelærerne. At ikke begge parter får fullt gjennomslag for sine krav - også arbeidsgiver fremmer krav/mottkrav ut i fra sine kriterier - er naturlig i en forhandlingssituasjon. Arbeidsgiver må i tillegg også forholde seg til 15 andre arbeidstakerorganisasjoner som representerer ca 1100 av i alt ca 1200 ansatte på kommunalt tariffområde. Arbeidsgiver har også ansvar for ivareta andre større grupper som for eksempel renholdere, fagarbeidere, sykepleiere, ingeniører, leger, merkantile og ledere. Når en ser at kravene fra arbeidstakerorganisasjonene samlet overstiger ca det dobbelte av forhandlingspotten, gir det seg selv at begge parter må prioritere for å få gjennomslag for sine viktigste krav. For medlemmer av Norsk lærerlag må det i år være gledelig å se at blant annet styrere har fått et betydelig lønnsløft, i hovedsak lønnstrinn 38 og 40, at samtlige førskolelærere som partene har vært enig om har fått stillingskode og lønn som pedagogiske ledere (dette har skjedd gjennom en opptrappingsplan som partene har vært enig om) og at ledere av SFO’er både har fått ny stillingskode (Daglig leder SFO) og lønnsendring. I tillegg er det flere med spesifikk kompetanse og ulike ledere (for eksempel avdelingsledere i bofelleskap) som har fått sin lønn endret gjennom årets lokale forhandlinger.

Dette som et resultat av både arbeidsgivers og Norsk lærerlag Stanges prioriteringer.

Med dette ønskes både førskolelærere, tillitsvalgte og andre lykke til videre, og jeg håper på et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid. Jeg vil avslutningsvis minne om § 12-1 i HA

?De tillitsvalgte har i likhet med arbeidsgiver rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid og arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass?.

ÅRSMELDING FOR 2000

Året har hatt 3 hovedbegivenheter:

1. Et vellykka årsmøtet på Løten brenneri 27. januar.

2. Den lengste streiken i NLs historie - 3 måneder der vi fulgte nøye med i hva som skjedde på Hamar. Vi takker alle som streika - de gjorde jobben for oss som heldigvis slapp.

3. Lokalt oppgjør - der vi fikk god uttelling for to grupper.

Årsmøtet 2000 ble det største i avd. FØs 16-årige historie så langt - med 24 deltakere. Etter en fin forestilling - “en akevisitt? fikk vi deilig middag, og årsmøtesakene ble greitt gjennomgått. Vi hadde også gjester fra det første styret i avd. FØ, med Andreas Flagstad, Elin Bergseng og Inger Renolen. Tankevekkende var det å høre at en hovedårsak til opprettelse av avd. FØ var ønske om faglig fellesskap.

Valgene gikk greitt unna, og det nye styret fra høsten 2000 ble:

Gunnar A. Steen, leder 1999-2001 (Stenby bhg)

Heidi Tokstad Bakken 2000-2002 (Bofellesskap Enerhaugen)

Sissel Sivertsen 2000-2002 (Stange Sfo)

Varamedlemmer:

Dorthe Melbye 1999-2001 (Arstad Sfo)

Knut Olav Halvorsen 2000-2002 (Bofellesskap Rekomfaret)

Siv Lillebakken Habberstad 2000-2002 (Barnas rett barnehage)

Dette styret ble sterkt redusert i høst. På første styremøte fortalte Heidi at hun hadde fått rektorjobb på Feiring skole! Og litt senere i høst fikk Dorthe jobb i Lillehammer på en skole. Derfor fungerte styret i høst bare med Sissel og Gunnar, og disse deltok også i forhandlings-delegasjonen. Vi har innkalt Siv som styremedlem på de siste møtene, og hun har stilt helhjerta opp.

8. mars-arrangement på Hamar

Gunnar deltok pr slutten av februar i en diskusjon i fylkesstyret - avd. FØ om mulige tiltak for å øke medias og folks oppmerksomhet på førskolelæreres jobb. Det endte opp med et felles-arrangement mellom Hamar og Stanges FØ-avdelinger - organisert på rekord-tid i mars. På en ukes varsel ble det arrangert samling av alle barnehager som ønsket å delta i div. aktiviteter i gågata. Alle barnehager i Hamar og Stange ble invitert til deltakelse pr faks. Og fra Hamar stilte 5-6 barnehager. Ungene fikk prøve seg på balansering, sangleiker, halling, seljefløytespill og spontan-dramatisering. Og Bergljot Østerås og Kiste Kjernlie fra fylkeslaget hadde stand med utdeling av brosjyrer. Selv om været ikke var det fineste, ble det et vellykka arrangement, der barnehagene hadde med seg plakater til utstilling om hva de var flinke til å gjøre.

Innslaget ble en fin markering av det positive barnehagene står for. Dessverre fikk ingen fra Stange vært med - det er ikke så lett å organisere slikt raskt. Og noe usikkerhet var det kanskje også pga. en faks fra O&O-sjefen om at ingen barnehager fikk tillatelse til å delta i noen for for demonstrasjonstog. Enkelte arrangementer kan bli organisert så raskt at ikke alle føler seg trygge på at vanlige kjøreregler overholdes. Men fra Hamar fikk vi utelukkende positiv respons.

Streikesommer

Norsk lærerlag har liten sans for at lønnsoppgjøret alltid foregår om våren, med sommeren som streiketid. Ingen vil bry seg stort om en skolestreik i sommerferien.

Noe helt annet er langvarig streik i barnehager og Sfo. Dette hadde lærerlaget ikke prøvd før, enda vi har hatt flere streiker på 90-tallet. Og da KS ikke hadde særlig mye å gi ved forhandlingsbordet, var saken klar: Nå eller aldri skulle styrkeforholdet prøves.

I utgangspunkt svært ulike parter: KS sine medlemmer - kommunene - ville tjene penger på sparte lønnsutgifter - trodde de. Og når foreldrene ble rammet, trodde KS også at offentligheten ville rette skylden mot førskolelærerne for den vanskelig situasjonen.

Lærerlaget plukket ut noen få kommuner i første streikeuttak. Først og fremst dem som ikke hadde plassert sine avd.ledere i ped.leder-koden. Og så startet disse den tunge veien med en streik i ensomhet. Men for et samhold streikegjengen opparbeida. Jeg var på en av de første samlingene, og fellesskapet grep meg sterkt. Alle ville stå på, og det ble organisert mange slags arbeids-grupper.

Utover sommeren, med enkelte mindre hyggelige brev i avisenes leserspalter, ble det selvfølgelig tyngre å holde entusiasmen oppe. Men streikeviljen var det ikke noe å si på. Og det viste seg at kommunene kom opp i uventede problemer. Foreldre krevde tilbakebetalt penger, barnehager gikk for halv fart med assistenter - og i august kom truet staten med å trekke sitt tilskudd fordi en tilsynsordning ikke var støtteberettiget. Det kostet kommunene mer enn de sparte at streiken fortsatte. Og Sfo viste seg å være viktigere for folk enn KS hadde trodd. Det er ikke tilfeldig at streiken sluttet når skolen skulle begynne. En stor-opptrapping ville rammet samfunns-maskineriet i ubehagelig grad. Og media var fortsatt på førskolelærernes side. Det siste er og blir en viktig sak. For lønn er i siste instans et politisk spørsmål.

Hva fikk vi som resultat? Litt småpenger med startstige på ltr. 27 istedenfor 25 (men til gjengjeld 6 år før neste lønnstrinn). Men tross alt litt ekstra penger - det var en seier overfor en motpart som hadde bedyret at de ikke skulle gi et øre mer enn sitt første tilbud.

Men det viktigste resultatet er at når førskolelærerne streiker i barnehage og Sfo, da rammer det hele samfunns-systemet. Vi er blitt en maktfaktor i samfunnet - en betydningsfull instans som barneforeldrene ikke kan klare seg uten. Og det er mange barneforeldre i landet vårt.

Jeg gratulerer Norsk Lærerlag v/dets medlemmer i Hamar med streiken.

Høstens lokale oppgjør

Dette er utførlig redegjort for i egen artikkel.

Delegert myndighet

Fra 1.1 2001 har alle barnehagene og skolene utvidet delegert myndighet. Det betyr at bl.a. ansettelser skal skje på hver institusjon, og ikke på rådhuset slik det har vært før.

Dette gir våre styrere betydelig merarbeid, men også større innflytelse over egen arbeidsplass. Tidligere har jo også styrerne vært sentrale i valg av personer. Men nå får de ansvaret alene - dersom den tillitsvalgte er enig.

Her er et problem. Hittil har jeg som hovedtillitsvalgt deltatt i intervjuer på rådhuset. Og jobben har vært å se til at objektive kriterier som ansiennitet og utdannelse blir brukt ved utvelgelse til intervju og ved ansettelse. Stort sett har dette vært greie saker - O&O-sektoren følger spillereglene godt.

Men det kan bli ugreitt å følge opp ansettelser på alle barnehager og skoler (Sfo) enkeltvis. 20% frikjøp kan bli snautt. Nå gir hovedavtalen hjemmel for å få ytterligere fri fra jobb til dette. Men det er ingen god situasjon i forhold til den jobben jeg egentlig er ansatt for å gjøre.

Derfor har NL bedt om forhandlinger med rådmannen for å diskutere tillitsvalg-ordningen. Vi har egentlig 3 tillits-valgte, men det er problematisk å ta folk uregelmessig bort fra sin jobb for å gjøre denne jobben. Ordningen med fast frikjøp er greiere. Det beste hadde vært om hver institusjon hadde sin tillitsvalgt, men det ble avslått like før jul.

Ny klesordning

Etter sterkt ønske fra Kommuneforbundet har O&o-sektoren gått med på å lage et prøveprosjekt for innkjøp av arbeidsklær til de ansatte. 3 institusjoner skal prøve opplegget i 1 år: Holmlund, Åsbygda og Stenby (jeg er ikke delaktig i utvalget av steder). Ordningen går ut på å bruke klesgodt-gjørelse til felles innkjøp. Det skal kjøpes inn etter følgende plan:

1. år: Vinterdresser + votter

2. år: vintersko

3. år: regndress + sydvest

Etter 3 år skal den ansatte disponere et sett med klær. Dette er kommunens eiendom - og klærne skal ikke brukes privat. Vi disponerer dem så lenge vi jobber i kommunen, og det blir supplering/nyinnkjøp etter behov, innenfor et 3-årsopplegg.

Bakgrunnen for det hele er en særavtale om arbeids-klær. Der heter det kort at kommunen skal sørge for arbeids-klær, eller gi godtgjørelse for dette. Dette er beregnet til kr 857,- pr år (av høyst uklare beregninger). Dagens forslag er beregnet til kr 1000 pr person pr år. Dermed må O&O skyte inn penger til ordningen.

Kommuneforbundet er svært fornøyd med avtalen, som de har kjempet for i mange år. Vi i lærerlaget hadde derfor liten lyst til å gå imot den, selv om vi i utgangspunktet er noe skeptisk til planen. Men vi har på vegne av dere medlemmer valgt å støtte forslaget, og prøveperioden er dette året. Vi ber om tilbakemelding på ordningen - den vil gjelde alle til neste år dersom forsøket går bra.

Styret har fått svært få søknader om kursstøtte i 2000. Vi har ingen direkte forklaring på dette, men er forsåvidt fornøyd, da vi dermed balanserer regnskapet. Se under pkt Økonomi.

Kursstøtte:

4 søknader om kursstøtte - 3 innvilget, men 2 av dem ble utsatt. Derfor bare en kursstøtte utbetalt:

Søknad fra Klara M. Grønberg om støtte til kurs “ADHD-problematikken? v/MBD-foreningen Hedmark fylkeslag. Søknadsum: kr 200,- Innvilget.

Det har vært avholdt styremøter 6. januar, 16. mars, 10. mai, 31. august, 14. nov og 2. januar -01. En del ting har vært drøftet pr telefon-styremøte. I tillegg har det i september og oktober vært div. møter vedr. lokale utdelinger. I alt brukte forhandlingsdelegasjonen 130 timer bare på dette arbeidet!

Økonomi

Styret har disponert årets midler med visse avvik fra budsjettet. Frikjøp av leder og hovedtillitsvalgt har vært på 6%, omtrent som budsjettert - kr 17ooo,-. Men utgifter til årsmøtet (inkl. forestillingen En akevisitt - kr 2000) ble større enn budsjettert - totalt kr 6449,-

Det største problemet var at leder ikke sørget for utbetaling av honorarer for styret i 1999 på 1999-regnskapet. Dette ble utbetalt like etter nyttår, og dermed belastet 2000-budsjettet. Denne summen, kr 6000,- har da gått på bekostning av kurspotten - som var på kr 7500,-

Videre fikk vi en uventet regning for revisjon gjennom HR-revisjon i Elverum. Hovedlaget har - etter oppfordring fra fylkeslaget - bestemt at vi skal bruke dette firmaet. Vi fikk en antydning om at det ville koste litt over kr 1000, og vi trodde dette gjaldt hele Stange lærerlag. Men så fikk avd. FØ en egen regning på kr 1200,- (for å revidere 30 bilag) i tillegg til hovedlagets regning på kr 1500,- Dette var ikke medregnet i budsjettet. Resultatet ble at da vår kasserer Turid Otervik skulle betale ut de 6% frikjøp for Gunnar i slutten av desember, var det kr 1000 for lite igjen på vår konto. Hovedlaget lånte oss disse, og pengene kommer tilbake igjen snart. Men dette viser at forberedelsene til årsmøtet i fjor ikke var gode nok. Videre ser vi nå at tidligere overskudd er brukt opp. Men nå har Stange lærerlag over 300 medlemmer - økningen er størst hos avd. FØ. Derved utløses større refusjon fra NL sentralt, og vår årspott er økt fra kr 36ooo til kr 39ooo.

Budsjettet for 2001 foreslåes lagt etter samme mønster som for 2000, med den forskjellen at vi nå er a jour med utbetaling av styrehonorarer. Og det bør derfor neste års regnskap vise brukbar balanse - også med midler avsatt til kurs-støtte og framtidig pc-innkjøp. Og HR-revisjon har varslet at de til neste år vil koste mindre - ca 7-800.

Ekornposten er ment som bindeledd mellom alle medlemmer av avd. FØ. Derfor følger ofte medlemslista vedlagt. Her kommer den igjen. Jeg håper den ikke har mere enn 10 feil denne gang - HJELP meg med å rette - ring 97 74 09 09 med en gang du ser noe feil!

Vi har fått noen nye medlemmer i år 2000 - og ønsker dem ekstra velkomne. De er i lista merket Ny.

Lista inneholder også noen som ikke er FØ-medl., men som er ansatt på kommunale vilkår, og har stemmerett vedr. hovedtillitsvalgt.

(Åsbygda) Hege Haakenstad Lille Hushagen 2335 Stange

(Åsbygda) Sissel Tangen Evensen Stenset 2332 ÅSVANG

Avs. Stange lærerlag - avd. FØ A-post

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

Alle som er i avd. FØ + de med kommunal avtale:

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET

I RØDE KORS BARNEHAGEN - HAMAR

TIRSDAG 30. JANUAR 2001

KL 18 - 22

Tre unger snakket sammen i barnehagen om de hellige tre konger:

“Og vet du hva den ene hadde med seg? Han hadde med seg GULL!?

“Jamen den andre hadde noe enda finere - han hadde MYRRA!?

“Men den tredje da - tenk - - - han hadde RØDE PØLSER!?