Referat fra årsmøtet

Torsdag 27. januar hadde vi årsmøte. Det nye tusenåret ble innledet med stor årsmøtefest på Løiten brenneri - og det var mange som møtte opp. Vi var 24 medlemmer, og 3 inviterte gjester. 3 meldte forfall (hadde meldt seg på årsmøtet) - og noen flere ville gjerne vært med dersom de hadde kunnet.

Samlingen startet med forestillingen "En akevisitt" - der vi klatret oss gjennom det gamle Løiten brenneri mens vi møtte mange forskjellige personer som var sentrale den gangen virksomheten var i full sving. Utenfor døra kom bonden som skulle levere poteter til sprit, innenfor møtte vi arbeidern som starta kl 05 om morran, og deretter kom legen som anbefalte sprit som medisin til de fleste sjukdommer. Men som kontrast kom avholdspredikanten, med sine alvorsord om hva denne legen førte folk ut i. Og vi møtte laboratorie-sjefen, som nok smakte både titt og ofte på varene.

Alle personene var innerst inne den unge Hamargutten Anders Brøndtveit, som gjorde en glimrende jobb. Han roste forresten sitt publikum til slutt - syns vi var inspirerende å spille for.

Årsmøte-deltakerne samlet seg etterpå i kafeterian på Brenneriet, der vi fikk nydelig mat (reinsdyrstek m/rosenkål og varme multer m/is).

Etterpå tok årsmøte-sakene resten av den knappe tiden vi hadde til rådighet.

Gjestene

Gjestene var en student (v/Utsikten bhg) og Andreas Flagstad og Elin Bergseng. De to siste var (sammen med Anne Hals og Inger Renolen) opphavet til avd. FØ i Stange. Og målsettingen ved å invitere dem var å høre litt om hvorfor de startet opp eget lag for førskole-lærere, samt å få litt historisk opplevelse av oss som yrkesgruppe. Avd. FØ ble konstituert på møte hjemme hos Elin 1.2.84!

Andreas fortalte at en hovedgrunn til opprettelsen var ønske om faglig samling - ha noen å snakke sammen med om de faglige utfordringene i hverdagen. Så kom det en del saker vedr. arbeidsforhold og organisering - f.eks. om styrere skulle ha administrasjonstid, utvalg av tillitsvalgte med rett til lønnet permisjon for kursing i Norsk lærerlag mm. Elin supplerte med litt opplysninger, og Inger er den eneste fra det første styret som fortsatt er i avd. FØ.

Det er interessant at en hovedgrunn var ønske om faglig utdyping. Jeg ser at mange lærerlags-saker idag har lite med vårt daglige arbeid å gjøre, det blir ikke så mye faglige spørsmål som står på tapetet. Her har vi kanskje noe å hente inn igjen - det er tross alt det faglige i hverdagen som gjør arbeidet spennende.

Årsmøtesakene var

1. Årsmelding.

2. Regnskap 1999

3. Budsjett 2000

4. Handlingsplan for avd. FØ

5. Valg

Årsmelding

Siden årsmeldingen var utsendt i sin helhet i forrige nr av Ekornposten, ble den raskt gjennomgått. Det ble litt diskusjon vedr. kursstøtte. Styret hadde fra høsten 99 avslått å gi støtte til videreutdanning/etterutdanning. Dette sluttet årsmøtet seg til - som en prinsipiell avgjørelse som ikke trenger nærmere begrunnelse.

Regnskap og budsjett

Regnskapet for 99 ble delt ut - og det ble anmerket at her manglet utbetaling av honorar til styremedlemmene. Dette blir da belastet 2000-års-regnskapet. Totalt brukte avd. FØ i 1999 kr 435oo. Og for 2000 er budsjettet på omlag det samme.

Budsjettet for 2000 ble vedtatt med en justering på kurspotten - den ble redusert fra 10ooo til 75oo - pga. honorarene til styret som ikke var betalt ut i 99.

Budsjettet går ut med et underskudd på ca 4ooo kr - hvilket tilsvarer egenkapitalen i banken. Til neste år må noe reduseres på utgiftsiden, da vi nå har tæret på tidligere oppsamlet overskudd. Årsmøtet godtok årlige avsetninger til kontorutstyr på kr 3ooo.

Valg

Valget var noe spennende. Vi trengte 2 nye styremedlemmer inn for Maj Kjerstin og Iren. På forhånd hadde Heidi Tokstad Bakken (Enerhaugen bofellesskap) sagt seg villig (etter en liten epost-diskusjon med Gunnar). Etter noen runder lot Sissel Sivertsen (Stange Sfo) seg overtale til å delta i det nye styret, og vi fikk raskt på bordet forslag til vara-representanter. Her ble Knut Olav Halvorsen (Bofellesskap Rekomfaret) og Siv Lillebakken Habberstad (Barnas rett) valgt inn. Alle valgene gjelder fra 1. august i år, og to år framover.

Det skulle også velges representanter til fylkes-årsmøtet i Elverum 27. og 28. april. Her var det flere som ønsket å delta. Avd. FØ kan stille med 2 delegater. Siden Gunnar også er medlem av fylkestyret, møter han uavhengig av avd. FØ. Årsmøtet kunne da velge 2 stykker. Det var 3 som meldte seg, og følgende ble innstilt: Heidi Tokstad Bakken og Odly Solberg. I etterkant oppdaget Heidi at hun kunne ikke delta de dagene, og Sissel stiller i stedet. Vara for disse er: Iren N. Palfi og Nina Engen Iversen.

Tiden ble knapp - vi rakk ikke engang å synge alle sangene som var kopiert opp.

De avtroppende styremedl. fikk en boklig blomsterhilsen, Gunnar fikk blomster m/vers av Maj Kjerstin - og alle var fornøyd med et hyggelig og givende årsmøte.

Dette var det hittil største årsmøtet i avd. FØ sin korte 16-årige historie. Vi har ca 60 medlemmer (i privat og kommunal sektor) - og når 24 medlemmer stille på årsmøtet, er det bra oppmøteprosent.

Det kommende styret (fra 1.8.00) ser altså slik ut:

Gunnar A. Steen, leder 1999-2001 (Holmlund bhg)

Heidi Tokstad Bakken 2000-2002 (Bofellesskap Enerhaugen)

Sissel Sivertsen 2000-2002 (Stange Sfo)

Varamedlemmer:

Dorthe Melbye 1999-2001 (Arstad Sfo)

Knut Olav Halvorsen 2000-2002 (Bofellesskap Rekomfaret)

Siv Lillebakken Habberstad 2000-2002 (Barnas rett barnehage)

Valgkomite:

Som vanlig praksis overtar de som går ut av styret plass i valgkomiteen. Derfor sitter følgende i valgnemnda nå:

Maj Kjerstin Lysgaard og Iren N. Palfi.

Vi takker forrige komite for godt utført arbeid - takk til Nina E. Iversen og Vigdis L. Karlsen!!

Hovedtillitsvalgt er fortsatt Gunnar A. Steen - han ble valgt i fjor (99), og fordi han kombinerer dette vervet med ledervervet, er han derfor valgt for perioden 1999-2001.

Åpen barnehage i Stange!

Som mor til ei jente på 20 mnd. tok vi oss en tur innom Åpen Barnehage. De holder til på Vollbo menighetssenter på Stange.

Åpen Barnehage er et tilbud til små barn i følge med voksne, og her er det åpent mandag og onsdag fra kl. 10.00- 13.00. Stange menighet er eier og driver av dette som er et treffsted for små og store.

Styrer Anne Bryhni forteller at det er helst de små barna under 3 år som kommer. Hvor mange som kommer varierer, men i snitt er det ca. 13- 14 barn med følge av en voksen innom .Og billigere barnehagetilbud skal en lete lenge etter. Man betaler 10 kroner pr. barn for de tre timene. Her får en lek og samspill med andre barn, så vel barn som voksne blir kjent med hverandre.

Anne Bryhni forteller at de har laget en virksomhetsplan for tilbudet. Naturlig nok må den bli enkel, da en har flest ganske små barn. Dagen starter med frilek, etterfulgt av samlingsstund . Deretter er det tid for å ta fram medbrakt matpakke, og de voksne får servert kaffe og te. Litt lengre utpå dagen har man et opplegg med bevegelsesleker, som er populært. Maling, tegning og annen formingsaktivitet inngår i det daglige. Ute-aktivitetene foregår annenhver onsdag og da er tilholdssted i sjukehushagan.

I Åpen Barnehage har foreldre/ den som følger barnet selv ansvaret for sitt barn mens det er der. Anne Bryhni, som er førskolelærer, og ansvarlig for driften av barnehagen, har og hjelp av en assistent i arbeidet. Lokalene som brukes, benyttes også til andre formål, så leker og utstyr må ryddes og settes på plass for og etter at det har vært Åpen Barnehage.

Åpen Barnehage anbefales på det varmeste til barn og foreldre som har anledning, og ønske om å delta i et sosialt fellesskap.

Maj Kjerstin Lysgaard

8. mars 2000

Forspill

Jeg satt på møte i fylkesstyret - vi diskuterte markeringer i anledning førskolelærerkampanjen. Alle lokal-lag ble oppfordret til å gjøre noe - sette offentlighetens søkelys på barnehagene og førskolelærerne.

Dette var siste fredag i februar. Og jeg sa: “Skal det bli markering, bør det skje på 8. mars.? De andre var enig - men ingen hadde tid til å gjøre noe. Noen skulle bort i vinterferieuka, og konklusjonen min var: “Jeg skal gjøre et forsøk - kanskje det går??

Hamar er naturlig sentrum for markering 8. mars, og jeg kontaktet Janne Jensen (leder avd. FØ Hamar), spurte om hun ville være med på et felles arrangement. Og det ville hun! På tirsdag kunne vi jobbe med saken - da var det enda en uke igjen til onsdag 8. mars.

Det ble en fruktbar tirsdag - Janne og Hanne (hovedtillitsvalgt Hamar) og jeg utformet 2 invitasjoner:

1. Invitasjon til alle barnehagene i Stange og Hamar om å komme i gågata til verksted-grupper 8. mars kl 12.

Det var tilbud om seljefløytespill, halling, hinderløype, sangleiker og Bukkene bruse.

2. Invitasjon til voksne om å støtte opp under vår stand med krav om å satse på barnehagen. Det var 3 slagord på plakaten.

Utifra litt grubling om hvem som virkelig kunne gjøre noe for å heve lønnsnivået vårt, fant jeg ut at den rette mottaker måtte være finansministeren. På dette tidspunktet het han Gudmund Restad. Derfor skrev jeg - på vegne av avd. FØ i Stange og Hamar - et personlig brev til statsråden.

Vi inviterte han til Hamar 8. mars - og ønsket han ville si noen ord utifra de problemstillinger brevet skisserer. Det lød som følger:

Førskolelærerne i Stange og Hamar

v/Gunnar A. Steen og Janne Jensen

tirsdag 29. februar 2000

Kjære Gudmund Restad

Først noen ord om oss som skriver til deg: Vi er førskolelærere i Hamar og Stange kommuner som ønsker å få en dialog med deg. I yrket vårt - der vi daglig oppdrar barn til å bli gagns mennesker - opplever vi mye positivt. Barn er fantastiske vesener, fulle av liv, humør, optimisme og evne til å finne løsninger på vanskelige problemer.

Og vi har et vanskelig problem som kanskje du kan hjelpe oss med.

Vi skriver til deg fordi du som landets finansminister har innflytelse på bruken av landets penger. Og så vidt vi kan bedømme har du en hyggelig jobb fordi landet vårt for tiden tjener store penger.

Riktignok blir mye av dette overskuddet plassert i bedrifter utenlands - i aksjefond o.l. Dette er du sikkert enig i er lurt, ellers var det ikke blitt gjort.

Vi har oppfattet deg som en jordnær kar, som liker klar tale og endeframme ord. Vi beundrer din ordenssans og evne til å ha oversikt over ditt arbeidsfelt. Derfor tror vi at du også vil klare å sette deg litt inn i våre problemstillinger.

  1. Det bekymrer oss sterkt at så få ungdommer ønsker å utdanne seg til jobb i barnehagen. I dag kommer ungdommen inn på lærerskolen uavhengig av innsats på skolen - alle som søker førskolelærerlinja kommer inn. Og svært mange av dem som går der ønsket helst å ta annen utdanning, men det var her de kom inn. Hva med faglig tyngde i arbeidet når neste-stryk-karakteren 4.0 er god som gull?
  1. I dag tjener en høyskole-utdannet førskolelærer med topplønn (ca ltr 30) mindre enn gjennomsnittet for industriarbeideren - som ikke har høyskole bak seg. Dette gir signaler til ungdommen om verdien av arbeidet vårt. Hvor lenge blir de i yrket?
  1. Økt kompetanse gir høyere kvalitet på utført arbeid. Slik pleier det å være i samfunnet. Men når mange førskolelærere betaler for videreutdanning på egenhånd, tjener samfunnet på det uten å gi gjengjeld i form av høyere lønn. Ikke rart at mange utdanner seg bort fra barnehagen.

Som sagt - vi oppfatter deg som en kar med velbegrunnede meninger, en som kan stå for de standpunkt han tar.

Derfor ønsker vi å møte deg. Den første anledningen kan være allerede på neste onsdag - 8. mars kl 13. Den internasjonale kvinnedagen skal vi markere med stor samling i Hamar sentrum - midt i gågata.

Dersom du kan ta en invitasjon på sparket - så ønsker vi at du kunne tale til oss på denne dagen - et innlegg som reflekterer over våre problemer og din innstilling til hva et samfunn bør bruke penger på. Vi ønsker et personlig innlegg - ikke program-dokumenter fra regjeringen.

Vi tror nemlig at du også opplever den norske barnehage som en verdifull arena i barns oppvekst, som en grunnmur resten av livet bygges på. Og du ønsker sikkert at gode livsverdier som evne til å hjelpe hverandre og solidaritetsfølelse bør være sterkere fastgrodd i barna enn alles kamp mot alle, den sterkestes rett samt den redsel og utrygghet som slikt fører til.

Men skal vi nå de gode mål, må vi ha kunnskaper og kompetanse. En murer uten fagutdanning bør ikke settes til å bygge hus. Og vi bygger med levende stene.

Hjelp oss med å bygge grunnmuren så solid som mulig - - -

Møt oss i dialog om hva ditt bidrag kan være - - -

Den gamle dikter Victor Hugo sa det så treffende:

“Statens viktigste embedtsmenn er ammen og skolelæreren?.

Med hilsen fra førskolelærerne i Hamar og Stange - tillitsvalgte for Norsk lærerlag

Janne Jensen Gunnar A. Steen

Ps: Vi beklager at brevet går pr. faks - det er for å spare tid. Og vi håper du kan ta et 8.mars-besøk på sparket - du kan kontakte oss pr tlf. eller faks:

Gunnar A. Steen tlf 97 74 09 09 faks 96 33 80 87

Janne Jensen tlf jobb 625 29 480 faks 625 29 406

En liten sang har vi diktet til dagen:

Når nettene blir lyse og våren stunder til

Da sier han Kjell Magne: nå må vi få det til!

I år skal ingen streike, vi gjør en liten vri

Og barnehagefolket – de blir veldig blid’.

Heisann og hoppsann – nå skal vi få det til –

Når staten vil, så kommer det litt penger til en sild –

Heisann og hoppsann – det blir et lystig år

For staten den tar omsorgen for lønna vår.

(mel: musevisa - tekst gas)

Finansministeren var en ryddig mann - og vi fikk svar m/faks etter et par dager:

Siden det er KS som direkte styrer lønns- og arbeids-vilkår for oss i kommunal sektor, sendte vi også faks-brev til de to ordførerne Einar Busterud og Jan Tyriberget. Vi inviterte også disse til å komme og gi uttrykk for sitt syn på de problem-punktene finansministeren fikk.

Dagen etter fikk jeg telefon fra Busterud - han skulle i formannskapsmøte den dagen og hadde da ingen mulighet for å komme. Men han utelukket ikke muligheten for å stille opp ved en senere anledning.

Fra Tyriberget hørte vi ingen ting.

Derimot fikk vi kopi av en faks som oppvekst- og opplæringssjefen i Stange - Rolf Meidell og barnehagesjef Knut Bryhni hadde sendt til alle barnehagene i Stange.

Den var som følger:

Hvem kom?

Vi var spente når klokka ble 12 i gågata - ville det komme noen? Og jamenn ruslet den ene barnehagen etter den andre inn på plassen ved Triangelen. Men ingen kom fra Stange.

Noen barnehager hadde til og med tatt oppfordringen med å lage plakater om hva de var gode til. Og verksted-gruppene kom raskt i gang. Janne hadde dramagruppa, en annen hadde sangleiken, selv hadde jeg både seljefløyte-gruppa og hallingen. Hinderløypa med benker og bildekk var jamnt i bruk.

Og aviser og nærTV kom. TV-innlandet filmet - de hadde også hatt et innslag kvelden før med intervju av meg og Janne. Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad stilte opp - men her gjorde jeg en bommert. Jeg hadde i pressemeldingen skrevet at det ble en samling m/apell kl 13. Men kl 13 var jeg i full sving med hallingen - og ikke lett å løsrive. Derfor stod HA og ventet på appellen - - - som ikke kom. Ikke hadde jeg hatt tid til å skrive ned noen ord heller.

Imidlertid kan ting komme sent, men godt. Derfor skrev jeg appellen ferdig i barnehagen etterpå, og fakset den til div. aviser om ettermiddagen.

APPELL

v/Gunnar A. Steen – leder avd. Førskolelærere, Norsk lærerlag, Stange

i anledning markeringen for førskolelærerne 8. Mars 2000

I dag – på den internasjonale kvinnedagen år 2000 – samles folk fra typiske kvinnearbeidsplasser: Barnehagene.

Vi krever større satsing på vårt område. Barnehagen og familien er de to grunnsteinene som barns oppvekst bygger på. Og av disse to er det barnehagen som vi lettest kan innvirke på.

Morgendagens regjering går i barnehage i dag. Og barn trenger oppdragelse – god oppdragelse. De må lære å ta hensyn til andre, ikke bare følge de primitive instinktene som sier meg og mitt.

Barnehagen må bli en kulturinstitusjon, et sted hvor ungene får så mye innabords at de blir immune mot den innholdsløse rusen. Barnehagen skal være kilden til en aktiv utvikling – barna skal ikke bli passive tv- og pc-slaver der spill blir det eneste som gir livet spenning.

Når vi får innholdrike barnehager, gode skoler og bra foreldre, da forsvinner rasismen, narkotikaen vil ikke friste lenger, og samfunnet blir styrt til beste for alle.

Men da må mennene som sitter på pengesekken ta til vett: De må investere der det virkelig lønner seg - i barnehage og skole.

Framtiden for norske barn ligger ikke i oljefond gjennom Manhattan bank. Avkastningen blir mange ganger større ved investering i barns oppvekst. Og vi som jobber der vil øke vår kompetanse. Vi ønsker kvalitetsheving av bransjen – vi vil ta ansvaret for at en slik pengeplassering virkelig vil være gull verd.

Men da må mennene som sitter på pengesekken tåle at kvinner får rådighet over større del av landets store rikdom. I dag betaler mennene hverandre – alle mannsdominerte yrker har høyere lønn enn kvinnedominerte. Gutteklubben Grei ordner opp – så mannen ved dataen eller bak jurist-skranken er mye mer verdt enn kvinnen som trøster barnet på armen.

Kvinnedagen er til for å sette fokus på kvinners arbeid og rettigheter. Det er ingen tilsvarende mannedag – og vi skjønner hvorfor. Gutteklubben Grei liker ikke offentlighetens søkelys. Den liker ikke offentlighet i det hele tatt – og ønsker alt privatisert, og fallskjermer avgjort på bakrommet.

Vi forlanger at pengemennene slutter å diskriminere dem som tar seg av den oppvoksende slekt!

Sats på barnehagen og skolen!!

Oversikt over FØ-medlemmer - finner dere feil, så gi meg beskjed på

tlf 97 74 09 09

(Åsbygda) Sissel Tangen Evensen Stenset 2332 ÅSVANG

(Åsbygda) Gerd Marit Lillehov Engelstad 2334 Romedal

(Åsbygda) Hege Haakenstad Lille Hushagen 2335 Stange

Dersom noen ønsker å ha med sin e-post-adresse i Ekornposten, så send meg en liten hilsen pr. epost: gunnaras@online.no

Avs. Stange lærerlag - avd. FØ A-post

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

PÅSKEHILSEN!!! *** GOD PÅSKE ***

Siden vi har sen påske i år, kommer den midt opp i årets lønns-forhandlinger i kommunal sektor. Det ser ut til å bli høyt spill. Våre ledere har gått ut med høye krav - minst 10 lønnstrinn. Og kravene kommer fra OSS ! Da regner forhandlings-delegasjonen med at VI er villige til å sette makt bak kravene - dvs. streik!

Er vi villige? Skal vi fortsatt godkjenne at lærere er viktigere enn førskolelærere for barns utvikling - lønnsmessig sett? Mange førskolelærere har flyttet til skolen pga. bedre lønns- og arbeidsvilkår. Er det greitt at en gjennomsnittlig industriarbeider - uten fagutdanning - tjener mer enn oss? Finner vi oss i at det ikke lønner seg å ta høyskole-utdanning for å jobbe i barnehage + omsorgsyrker?

Om en måned vet vi svaret. FØLG MED! Og dere som er koblet opp mot internett kan sjekke www.norsk-larerlag.no. Det er også mulig å bruke pc på biblioteket for søking på nettet.

En nyhet til alle styrere: Særavtale for barnehager (nr 2202) er voldgift-behandla. Riksmeklingsmann Reidar Webster har bestemt følgende: “I barnehage med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver.? Dette skal gjelde fra 1.1.2000.

Jeg skal som hovedtillitsvalgt ta opp hvilke endringer dette evt. vil føre til.