Torsdag 27. januar. Oppmøte kl 18.45. Slutt ca kl 22.

Løiten Brænderi

1. Avd. FØ spanderer en teaterforestilling på deg:

En Akevisitt

2. Deretter får du en deilig middag på den nye kafeen.

3. Til slutt går vi igjennom årsmøtesakene.

Ønsker du å kikke på de 1000 lys i Løitens lys - eller se på spennende bøker i Lokalhistorisk forlag, må du komme tidligere enn kl 18.45. Spesielt vil jeg anbefale bokmessa - her er antikvariat med mye spennende lokal-litteratur, og en del nye bøker - slike du ikke møter til vanlig i bokhandelen.

Kort sagt: Kom på årsmøtet - og du trenger ikke lese videre.

Vi ønsker dette skal bli en flott feiring av det nye tusenårs-skiftet - med mange deltakere fra avd. FØ. I fjor møtte over 20% av medlemmene på årsmøtet - der alle likte seg godt.

I år satser vi på frammøte% på over 60!!!

Skyss

Ønsker noen skyss til Løiten Brænderi - så kan vi 3 i styret stille opp. Gi bare beskjed om hvor du vil hentes (og bringes).

Vi har årsmøte bare en gang i året - kom og opplev hvor hyggelig det er å møtes. Sett av en kveld til årets festmøte, med bl.a. en forestilling som spilles spesielt for oss av den begavede Hamar-gutten Anders Brøndtveit.

Allerede når det skrives (10.1) har vi fått mange positive responser på årets årsmøte-vri. “Dette har jeg lyst til å bli med på!?

Valg

Og frykt ikke for valg til styret: Vi har fått ja-svar fra to stykker.

Er det mye arbeid å sitte i styret?

Nei og atter nei. Hovedjobben for styremedlemmene er å delta på styremøter - ca 5-6 ganger i året. Møtene er på den tiden som passer medlemmene best og varer i 1,5-2 timer. Her prater vi sammen om hvem som skal få kursstøtte, forteller litt om vår arbeids-hverdag, gir evt. referat fra andre møter eller kurs - og har det trivelig sammen - en kort stund.

Dersom man ønsker det, kan man også møte i hoved-laget sine styremøter, og evt. delta på skoleringskurs i Elverum. Disse kursene har ofte gode foredrag, og gir mange hyggelige kontakter med likesinnede i andre kommuner i Hedmark.

Invitasjon til alle NL-medlemmer på kommunal avtale

Til årets årsmøte inviterer vi som gjester alle medlemmer av Stange lærerlag som er ansatt på kommunale vilkår. Selv om disse ikke har førskolelærerutdanning, har de fleste almenlærer-utdanning, og jobber med det samme fagfeltet som oss - flere av dem er våre ledere. Det vil være svært hyggelig om noen fra denne gruppa ville komme.

Årsmøtesaker

. Årsmelding for 1999.

. Regnskap for 1999.

. Budsjett for 2000.

. Handlingsplan for avd. FØ framover.

. Valg av to styremedlemmer og et varamedlem.

. Valg av 2 rep. til Fylkesmøtet avd. FØ 27. og 28. april

Årsmelding for 1999

Årsmøtet 1999 ble holdt på Seaside onsdag 27. januar. Det var få påmeldte, men Gunnar tok en ringerunde til dem han rakk, og straks ble det 11 som møtte - det er over 20% av avd. FØ. Vi gikk igjennom årsmeldingen, regnskap og nytt budsjett ble vedtatt.

Valget gikk greitt - to nye kom inn: Iren Palfi ble med i styre for 1999, og Dorthe Melbye ble ny vara. I valgkomiteen er Vigdis L. Karlsen og Nina Engen Iversen. (De som har sittet i styret går automatisk over i valgkomiteen etterpå.)

Styret har i 1999 (fra 1.8.99) bestått av

Gunnar A. Steen (leder) valgt for 99-01

Iren Palfi (nestleder) valgt for 99-00

Maj Kjerstin Lysgaard (styremedl.) valgt for 98-00

Varamedlem: Dorthe Melbye valgt for 99-01

Pga. overgang til skolen mangler vi et varamedlem.

Hovedtillitsvalg: Gunnar A. Steen valgt for 99-01

Styremøter

Det har vært holdt 5 styremøter i 1999.

24.februar, 14. april, 2. juni, 7. oktober og 18. november.

Kursstøtte

Vi har innvilget søknader om kursstøtte til følgende:

1 og 2. Vigdis L. Karlsen og Hege Martinsen: Kurs om forebygging og praktisk håndtering av atferdsvansker hos barn - Institutt for Psyk. rådgivning v/psyk Svein Magnar Hansen. Kr 1500 innvilget til hver.

3. Åse Marit Thorsrud: Lekebarn-Lærebarn, 6-10-årsped. Kr1500 innvilget.

4 og 5. Torill Nøkleholm og Lene Preståsen: Kurs v/Magne Raundalen. Dekking av kursutgifter sammen med kommunen - kr 750 bevilget (for begge).

6. Barnehageuka fikk kr 1500,- (etter søknad fra Petter).

7 og 8. Marit F. Jordet og Bente Pedersen: Kursavgift for NL-konferansen på Olrud. Innvilget med kr 400 pr pers.

To søknader ble avslått høsten 99. Det var Dorthe Melbye og Gry Stikholmen som søkte om støtte til 6-10-års-ped. Det nye styret (fra 1.8.99) avslo søknadene av prinsipielle hensyn. Vi ser at de som tar denne utdanningen ofte får jobb i skolen etterpå. Avd. FØ ønsker ikke å bruke av kurspotten på videre-utdanning som i mange tilfeller gir økonomisk uttelling etterpå. Videre tapper overgangen til skolen avd. FØ for dyktige medlemmer.

Sum bevilget kursstøtte: kr 7550,-

Lokale utdelinger 99

Ekornposten nr 10 ga en oversikt over resultatet. Siden kommunen prioriterer ledere på alle nivåer, og siden vi har mange ledere (fra ped.leder til skolesjef), fikk lærerlaget bedre %-vis uttelling enn forbund med flere folk på golvet.

Det største lønnstillegget var på 15ooo for en ped.leder!!! Mange fikk fra 23oo til 5ooo i økning. Det er kanskje ikke så mye pr måned, men utgjør mange kroner totalt. NL fikk i alt 110ooo til sine medlemmer (av totalt 918ooo) - det er vi fornøyd med.

I tillegg fikk vi gjennomslag for at lønnsheving i ped.leder-stilling i 1998 skulle gjelde for nye personer i “gamle? stillinger. Dette ga særdeles god uttelling for en ped.leder. Hun var plassert på lønnstrinn 22 i høst. Men ble nå flyttet opp til ltr. 30!! Dere kan se resultatet i lønnstabellen (i dagboka side 11). Nå har hun ikke 100% jobb, men allikevel.

Slik sett kan man si at det var på det lønnspolitiske område NL-Stange gjorde mest nytte i 1999. Uten fagforening (og god kommunal vilje) vet vi lite om hvordan det ville blitt.

Allikevel ønsker vi bedre uttelling for mange grupper av våre medlemmer - og håper på ny god vilje til våren og høsten.

Andre saker

Styret har diskutert annonsekampanjen i vår, drøftet forskjellige sider ved SFO-bemanning (1 voksen på 15 barn om morgenen?), sett på problemfeltet “ubekvem arbeidstid?.

Videre har styret skrevet brev til fylkeslaget og NL sentralt med forslag til endring av skolebladet. Det er ulogisk at den ene delen er blad for yrkesgruppen (førskolelærere), og den andre delen er et blad for institusjonen (norsk skoleblad). Vi ønsker at det skal hete: Norsk barnehage- og skoleblad. Videre bør det slutte å være opp/ned. Vi syns barnehage-stoffet kan komme først, så skolen, og evt. videregående.

Det er noen spørsmål rundt ordningen med styrer-sted-fortreder i barnehagene, og vi prøver å avklare dette.

I de lokale utdelinger prøvde vi å fremme stedfortreder-jobben som såkalte 5.2-forhandlinger. Her kan man få økt lønn dersom jobben inneholder vesentlige nye elementer. Men rådmannen hevdet at minst 50% av jobben måtte være endret for at dette skulle gjelde. Og videre kunne vi ikke få både i pose og sekk - både til ped.leder og stedfortreder. Men vi kommer til å forfølge saken.

Litt praktiske vansker har det vært vedr. kontoret vårt. Det er bare en telefonlinje inn, og dette gjør det vanskelig for 2 personer å jobbe der samtidig - da mye ordnes pr telefon. Videre har PC’en vår ikke Office-pakka installert, og vi har bedt om å få/kjøpe den via kommunen. Etter over et halvt års fram og tilbake blir det nå orden på disse tingene.

Leder i avd. FØ, Gunnar, fikk årsmøtet i fjor med på investering i en bærbar pc, som hovedlaget også bevilget noe støtte til. Videre reduserte Gunnar sitt frikjøp fra 8 til 6% for at budsjettet skulle klare utgiften på ca 14ooo. Takket være denne pcen er Ekornposten fortsatt levende, samt at den inneholder mange referater fra kurs og møter. Det er for øvrig også spennende å bruke den til vising av foto i barnehagen.

Ekornposten

Det er utkommet 4 nummer i 1999 med til sammen 68 sider. Et nummer (nr 8, april) ble spesielt viet minnet om Eva Tøsse, med fargeforside og minneord av Solveig Stenberg.

Bidragsyterne har øket i antall, i 99 har disse skrevet:

Nina Engen Iversen og Eva Tøsse: Om PLAGG-metoden gir inspirasjon til rollelek. (nr 7)

Solveig Stenberg: om Eva Tøsse (nr 8)

Gry Stikholmen: Sfo - en tilstandsrapport (nr 10)

Petter Hansen: Barnehageukas festforestilling 1999 (nr10)

Iren N. Palfi: Julebord på “Barnåla? (nr 10)

Gunnar A. Steen er ansvarlig for resten.

Det er ønskelig med flere bidrag. I utgangspunkt vil vi at alle som får kursstøtte gjør gjengjeld med et referat fra kurset.

Hovedtillitsvalgt

Det har vært jevnlig medbestemmelsemøter med sektorsjef hele året (som regel en gang pr mnd.). Møtene kombineres ofte med Ansettelsesmøter, der Gunnar deltar som hovedtillitsvalgt for alle NL-medlemmer på kommunalt avtaleområde. De fleste tilsettinger er greie saker, og kommunen følger de retningslinjer som gjelder med hensyn til ansiennitet mm.

Ansettelser av ukjente krever ofte intervju, og her deltar hovedtillitsvalgt. Gunnar har hatt forfall ved noen runder, og da har Nina / Maj Kjerstin fått sjansen til å være med. Dette syns de var spennende. Intervjuer blir gjerne personlige, og man kan ha en vanskelig jobb med å finne den rette i enkelte tilfeller. Andre ganger peker dyktige folk seg raskt ut. Stange kommune er heldig med god tilgang på søkere til alle stillinger.

I løpet av året har det vært noen personalsaker. Slikt krever en del tid. Lærerlaget er for øvrig heldige med å ha hovedtillitsvalgt på statlig område også - Hans Ole Skogli har den jobben. Selv om det er to forskjellige områder, så er regel- og avtaleverk mye likt, og det er alltid godt å kunne

Avs. Stange lærerlag - avd. FØ A-post

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

rådføre seg med en som kjenner til mange ting.

Stange kommune har under arbeid et delegerings-prosjekt for skole og barnehage. Fra 1.1.00 skal 2 barnehager (Hoberg og Enerhaugen) og noen skoler få utvidet sjølstyre. Det dreier seg først og fremst om større økonomisk ansvar, samt muligheten for å ansette folk direkte.

I innkjøringsperioden høsten 99 har kommunen hatt noen opplæringsøkter - for bl.a. tillitsvalgte. Pr. dags dato (11.1) er det ikke fastsatt hvordan hovedtillitsvalgt/plass-tillitsvalgte skal fungere med utvidet sjølstyre. Dette blir tema for drøftinger framover.

Ved sammenlikning med enkelte andre kommuner i Hedmark (bl.a. Eidskog, Rena, Elverum) er Stange en rolig kommune vedr. omorganisering. Det er vi i lærerlaget glade for. Noen plasser fjernes viktige fagpersoner (barnehagesjef, skolesjef), andre plasser presses flere barn inn i barnehagene uten å øke bemanning eller plass. Slikt kalles økt produktivitet! Norsk lærerlag mener dette forringer kvaliteten på tilbudet, og er svært fornøyd med at Stange fører en forsiktig politikk på dette ømtåelige området.

Velkommen til ༧rsmཻཾtet !!

Hvilket er utlagt: Vi ringes !!