NYTT STYRE I AVD. FØ

Nå har det nye styret i avd. FØ hatt første møte. Tilstede var fulltallig styre på 3 stk, samt 1 vara (Dorthe). Sammensetningen er som følger - med tlf. slik at dere kan ta kontakt når det måtte passe:

Leder: Gunnar A. Steen tlf 97 74 09 09 / faks 96 33 80 87

arbeidsplass fra 1.8: Stenby barnehage mand.+tirsd.+torsdag

Nestleder: Heidi Tokstad Bakken 625 73 127 (a) 625 72 884 p

arbeidsplass Enerhaugen bofellesskap

Styremedlem: Sissel Sivertsen 625 74 146 a / 625 76 853 p

arbeidsplass Stange Sfo

Vara: Dorthe Melbye 95 12 91 89

arbeidsplass Arstad Sfo

Vara: Knut Olav Halvorsen 625 77 591 a / 625 27 082

arbeidsplass: Rekomfaret bofellesskap

Vara: Siv Lillebakken Habberstad tlf 625 78 061

arbeidsplass: Barnas rett barnehage

Videre har jeg epostadresse: gunnaras@online.no

Alle som vil dele adressen sin med andre, kan sende meg en epost, så tar jeg din adresse med i neste nr - hvis du ønsker det.

Vi fikk oss en overraskelse på første styremøte. Heidi hadde henta posten sin på veien, og viste oss et høytidelig brev hun hadde fått: Hun var ansatt som rektor ved Feiring skole fra 1. desember!! Gjett om vi gratulerte med jobben, og var også stolte over at en i våre rekker fikk slik jobb. (Nå har Heidi lærerutdanning i bånn - ikke førskolelærerutdanning. Hun har prøvd å få greie på hvorfor hun da er i avd. FØ, og fått et utydelig svar om at de ansatte i Bofellesskapene for enkelhets skyld var plassert i avd. FØ. Noen har FØ-bakgrunn, andre vanlig lærerutdanning.)

Det er bra at Eidsvoll kommune ser på egenskaper som evne til ledelse så viktig at Heidi kan få rektorjobb selv om hun ikke har x antall år bak seg som vanlig lærer. Vi ønsker henne lykke til, og er ikke i tvil om at Eidsvoll kommune her kapret en ressurs-sterk person fra oss. De kommer ikke til å angre på sitt valg, men vi beklager at det ikke er avansement-muligheter innen egen bokommune for slike verdifulle personer.

Dette skaper et lite problem for oss: Vi må ha nytt styremedlem i avd. FØ. I første omgang vil vara-medlemmene bli spurt, men vi utelukker ikke å hente inn nye personer i styret. Kanskje valg-komiteen må spørre litt? Neste årsmøte i januar/februar må ta endelig stilling til saken.

LOKALE UTDELINGER

Som dere kanskje har sett etter streiken, skal det være lokale utdelinger i år også - større enn noensinne.

Offentlig heter det ‘lokale forhandlinger’. Men i en forhandling-situasjon gir og tar man. I denne lokale versjonen har rådmannen enerett på fordeling - etter at han har lyttet på råd og ønsker fra organisasjonene. Det er ikke snakk om en virkelig forhandlings-situasjon med streikeretten som siste middel, og da kan man ikke kalle det forhandlinger.

Hvis vi f.eks. er sterkt uenig i rådmannens priori-teringer, kan han svare oss med at “da vil jeg gi pengene til noen andre organisasjoner?.

Det mest korrekte er: Lokale utdelinger etter rådslaging med organisasjonene.

På den annen side skal vi ikke stikke under en stol at de lokale forhandlingene ofte har gitt større pott til Norsk Lærerlag enn til enkelte andre organisasjoner. Kommunene har jevnt over brukt av disse pengene til folk med visse leder-stillinger. Det nyter vi godt av.

Pedagogisk leder

Her i Stange har vi fått gjennomslag for at ped-leder-stilling skal gi ped-leder-lønn. (Kanskje derfor vi ikke ble tatt ut i streik? De tok ut kommuner som ikke hadde ped.leder-lønn!) Men det skulle trappes opp over flere år. Første året fikk alle som var i lønnstrinn 27 et trinn ekstra, for da var ped.leder-lønna 28. Neste år fikk de som var på ltr 24 3 trinn ekstra. Men da var ped-leder-lønna økt til ltr 30, og avstanden ble større. Vi hadde regna med at alle skulle opp til ltr 30 i år. Men nå er det blitt stige fra 27 til 34, og da må vi først se til at alle får lønn etter stigen. Og deretter må vi vurdere om det er et ønske at Stange kommune skal gi mere enn den nye minstelønna.

Styrer

Påny et hovedkrav i årets lokale forhandlinger

Vårt første krav vedr. styrere er at de skal plasseres inn i lønnsramme-systemet. Våre styrere har i tidligere sentrale oppgjør mistet 2 ltr fordi de ikke har lønnsrammekode. Det syns vi er dårlig lønnspolitikk av kommunen - en unnaluring om at “vi skal nok unngå å gi dere noe fra det sentrale oppgjøret allikevel - - -? Det er ikke en kommune verdig - nå bør det være selvsagt at styrerne får en lønnsrammekode!

Strategien bak streikeresultatet er at når en ped-leder kan få ltr 34, så må styrerne lønnes høyere. Og det anbefalte forslaget sier rett ut:

“Som følge av eventuelle endrede lønnsrelasjoner etter sentrale justeringer i h.h.t. Riksmeklingsmannens forslag, skal avlønning av stillingskode 6712 styrer vurderes ved de lokale forhandlingene etter HTA kap. 5, pkt 5.1.? (Hvorfor må byråkrati-spåk bli så tuklete. Kunne det ikke stått: “I de lokale utdelingene skal styrers lønn vurderes i forhold til hva ped-leder-lønn ligger på.?

(Merk dere at bare styrere med med stillingskode 6712 skal få noe i de lokale utdelingene. Våre styrere er gang etter gang blitt nektet innplassert med koden 6712. Så gjerne jeg skulle tatt en lokal streik dersom rådmannen ikke godkjenner koden i år. Vil dere bli med på en times streikemarkering ved rådhuset?)

Som dere ser, er det ingen automatikk i at styrer skal ha over ltr. 34. Hvis en barnehage har ped-ledere med ltr 28, kan styrer bli avspist med ltr 30!

Slik vil ikke vi tolke det. Når topplønna til ped-leder er 34, må styrer ha minst 2 trinn mer. Under streiken krevde NL ltr 40 som minstelønn. Det kravet syns jeg vi fortsatt skal fastholde.

Jeg gjentar meg fra september-nummeret i fjor:

“Vi sammenlikner jobben med en rektors. Når styrer har 50 barn og 12 voksne som sitt ansvars-område, syns vi det er rimelig at hun (+ Petter) lønnes tilsvarende en rektor med like mange barn og voksne under seg.

Begge stillinger er lederjobber, har felles kursing og opplæring, og tilnærmet felles ansvars-område.

Den minste skolen i Stange - Stenby - har ca 35 barn og 7 voksne. Og rektor ligger minst 11 lønnstrinn høyere enn styrerne ved større barnehager!!

Lærerlagets målsetting er at lederstillinger som er sammenlignbare skal lønnes likt. Og vi ser ikke prinsipiell forskjell på styrers og rektors jobb. Men vi vet at det er langt fram før dette målet nås. Derfor må vi godta det kommunen bestemmer vedr. lønn til styrere.?

Andre lederstillinger

Vi har leder av Sfo, avdelingsleder for bofellesskap samt et par ledere ved rådhuset. Dersom vi får løftet styrer-lønna, har tidligere de andre lederstillingene vært vurdert i forhold til dette.

Hva med den alminnelige førskolelærer?

Du er vår dårlige samvittighet i de lokale utdelingene. Enten du er miljøterapeut eller ekstra førskolelærer for spesielle barn, eller førskolelærer nr 2 på Sfo. Det er dessverrre vanskelig å få rådmannen til å gi dere penger. Han vil helst prioritere dem med noe leder-stilling. Så dere må hoppe i blekkhuset og gi oss nytt skyts for nye krav.

Hva skal du som enkelt-medlem gjøre?

Vi trenger begrunnelser for ønske om høyere lønn. Og her må dere gjøre jobben for oss. Alle som har ønske om høyere lønn gjennom de lokale utdelingene, må sende oss dette skriftelig. Du kan f.eks. skrive:

“Min nåværende jobb er:. . . Jeg har i dag ltr. xx. Min bakgrunn er følgende:. . . Min videreutdanning består av: . . Jeg har ansvaret for følgende: . . . Utifra dette ønsker jeg høyere lønn, slik at fristelsen til å søke andre bedre betalte jobber ikke blir for stor. (Nesten hver 5. førsk.lærer skifter jobb!)

Jo bedre du kan fortelle om hva jobben din består av, jo mere kan vi argumentere overfor rådmannen innenfor våre tilmålte minutter.

Frist for krav om høyere lønn:

Lærerlaget har frist ut september. Derfor må vi ha inn krav fra dere innen torsdag 21. september. Send dem til:

Stange lærerlag - avd. FØ - 2335 Stange. Du kan også bruke epost direkte til meg: gunnaras@online.no Eller faks til Stenby barnehage - 625 74 155.

Vi sender ikke brevet fra deg videre til kommunen, men sammenfatter og prioriterer kravene utifra hva dere ønsker. Vår prioritering blir også styrt av den muntlige avtalen fra i fjor om å løfte ped.leder-lønna for de 4 siste som ikke har det.

Det skal bli spennende å se om avtalen med KS om å ta hensyn til styrerne i det lokale oppgjøret (utdelingene) vil hjelpe i år.

(Bakvendt å snakke om krav i et opplegg der vi har liten makt å sette bak kravene våre. Derfor står det ‘ønske’ i brevforslaget. Men jeg føler at det er litt for fromt.)

Jeg håper på enda flere ‘krav-brev’ enn i fjor. Da kom det en del - ta gjerne kopi av fjor-årets, føy til noen nye momenter - og send oss.

BLANT COWBOYER OG INDIANERE

Sosial kompetanse blant voksne i barnehagen

Personalet i Stenby barnehage skulle på blåtur. Ingen klarte å lure ut av Liv hvor vi skulle. Men alle måtte være som indianere. En personbil var nok for hele gruppa - og ut i det fri - opp mot det blå gikk det. Fjærkledde og med godt skotøy vandret vi oppover og oppover - helt til den nye gapahuken ved Svart-tjern. I vidunderlig vakkert september-vær. Men da vi hadde rastet litt, hørte vi stemmer fra det fjerne. Engstelig gikk vi i dekning, og plutselig åpenbarte det seg en hel flokk med cowboyer - pistoler smalt, lassoen var parat, hattene på snei. Vi prøvde et overraskelses-angrep, og gjett om personalet i Tangen menighetsbarnehage ble overraska!!! Men de var for mange for oss, og vi inngikk fredsavtale foran bålet, og ble deretter servert vafler + rømme av to ensomme tilfeldige vandrere.

Så vandret vi i fordragelighet ned igjen - bare avbrutt av enkelte utbrytere i indianer-flokken som prøve å sperre stien med kjente indianerknep. Deretter bar det inn på den kjente cowboy-ranchen Lalumsvangen - til et fredmåltid av 1. klasse.

Når månen kom opp, reiste vi ned igjen - mette av mat og natur - - - og opplevelse. Det er slik mennesker som trives på jobben har det. Dette er sosial kompetanse i praksis.

(ps: gjør lærerne også slikt?)

LEDERMØTE I OKTOBER - saker fra avd. FØ

I slutten av oktober er det som vanlig et ledermøte med lederne av alle lokal-lag i Hedmark. Her kan de enkelte lokal-lag sende inn saker som ledergruppa skal vurdere til saks-lista. På siste avd.møte i FØ utarbeida vi følgende forslag:

Forslag til saker:

1. samarbeid Sfo-skole - hvordan bør det være?

2. Hvordan finne sosial kompetanse på lærerværelset. Ser barnehage og Sfo spøkelser?

Framlegg fra avd. Fø Stange med rollespill.

Det er saker som vi mener organisasjonen bør kunne ta opp internt. Sak 1 er viktig fordi praksis er meget forskjellig. Sak 2 kommer fordi her verserer div. historier om manglende sosial kompetanse hos noen av våre kolleger lærerne. Kanskje har vi noe å tilføre?

Dersom dere har andre forslag, eller kommentarer til disse 2 sakene, så ring oss. I en overgangsfase er det særlig Gunnar og Sissel som utgjør styret.

NYE MEDLEMMER !!!

Vi øker stadig medlemstallet. I fjor passerte vi 300 medlemmer, og da kom vi i gruppen 300-500 medlemmer i NLs hovedregister. Vi var i tvil om det ville fortsette å være over 300, men ved siste telling fant vår medlems-ansvarlig ut at vi er 317 medlemmer!! Medlemslista kommer i neste nr.

OBS! OBS! Det dukker opp enkelte tilfeller av medlemmer som flytter inn i kommunen, men glemmer å melde flytting til NL. Vær klar over at du blir skyldig kontingent!! For når du flytter, slutter det automatiske trekket hos forrige arbeidsgiver. Men det starter ikke nytt trekk før du har gitt NL-Stange beskjed. Dersom du da jobber et helt år før du gir beskjed, så skylder du kontingent for dette året - dersom du fortsatt har fått Norsk skoleblad. Husk at medlemskapet ikke bare er et abonnement på et blad. Dersom du får problemer i arbeids-forholdet, eller trenger hjelp til noe vedr. jobben står Norsk Lærerlag til din disposisjon. Her er godt skolerte mennesker som prøver å hjelpe sine medlemmer.

I tillegg er NL dyktige i å heve lønnsnivået, også på områder det ser helt umulig ut (KS). Pr. i dag er det de kommunale stillingene som er lønnsledende. Mange private barnehager har lønnsklausuler om å bruke det offentlige regulativet. Videre har NL gunstige forsikringsavtaler.

To ting må NL har din underskrift på: Innmelding og utmelding. Men endrer du arbeids-sted, må NL lokalt ha beskjed. Hos oss er det vår dyktige kasserer/medlems-ansvarlige Turid Otervik som skal ha beskjed. Det er en svært slitsom jobb å holde rede på hvor medlemmene er. Hjelp henne da med å sende riktige opplysninger til:

Turid Otervik - Karlsvogna 62 - 2315 Hamar

eller epost: egioter@online.no - eller på faks til hennes arbeidsplass Arstad skole: 625 74 109.

Hun bruker mange lange dager på å korrigere medlems-listene hvert år, og det er ikke sjelden avd. FØ-medlemmer som tar mye tid.

En oppfordring til alle som lurer på lønns-nivået etter streiken:

Gå til NLs sider på nettet: www.norsk-larerlag.no

Her finner dere de riktige tabellene. Og resultatet av årets oppgjør - etter streiken - skal gjelde fra 18. august. (Bortsett fra det ekstra lønnstrinnet nr 34 for ped.ledere - det kommer ikke før 1.11.)

Mange fargerike høsthilsner fra Gunnar

Avs. Stange lærerlag - avd. FØ A-post

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

En liten sang-hilsen i disse høste-tider:

Bringebær er godt - sann (vri høyre fot)

søtt og lite surt - sann (vri venstre fot)

Kom - skal vi lage en (høyre hæl fram)

bringebærslått. (venstre hæl fram)

Ut og plukke bær - sann (høyre kne opp- hopp)

lage god dessert - sann (venstre kne opp - hopp)

Skrape ut av skåla (slå hender på knær og

med en sleikjepott! og bryst og sammen)

Tra-la-la-la-la trala-la-la-la . . .(gjenta alt)

(Melodi: den går i en reinlender-takt - Holmlundfolk og Stenby-folk begynner å kunne den - sikkert noen flere også. En dag skal jeg legge ut sangene på egen nettside!)