Saker til årsmøtet 2002

 1. Årsmelding

2. Regnskap 2001

 1. Enkeltsaker
 2. Budsjett 2002
 3. Ønsker vi fortsatt egen seksjon barnehage?
 4. Ønsker vi eget budsjett for seksjon barnehage?
 5. Valg

Her skal det velges

 1. Ny leder av seksjon barnehage (for 1 år)
 2. Ny hovedtillitsvalgt for kommunal sektor (alle medl. på kommunalt avtaleverk har stemmerett.) (for 1 år)
 3. Vara hovedtillitsvalgt (kan også være styremedlem, men må jobbe på kommunalt område.)
 4. Nytt styremedlem (for 2 år)
 5. Ny vara til styret
 6. 2 medlemmer av valgkomite. Eva Steen ble på forrige årsmøte valgt sammen med Gunnar til valgkomiteen. Men siden Gunnar gikk inn igjen som leder, ble Eva sittende alene i valgkomiteen. Hun deltok også i hovedlagets valgkomite, og har vært i en del møter i forkant av valg av interimstyre des. 01 og sitter i der fram til dette årsmøtet.

Pr i dag sitter følgende i styret:

Leder og Hovedtillitsvalgt: Gunnar A. Steen

(Stenby barnehage) til 2002 tlf 97 74 09 09

Styremedlem: Siv Lillebakken Habberstad

(Barnas Rett barnehage) til 2002 tlf 78 061

Styremedlem: Knut Olav Halvorsen

(Bofellesskap Linjeveien) til 2003 tlf 77591

Vara: Anne-Lene Alhaug (Holmlund) til 2003 tlf 88 220

Vara: Tove Olsrud

(Sanderud barnehage) til 2002 tlf 81 619

Valgkomite:

Eva P. Steen

(Østgård barnehage) til 2002 tlf 88 250

Enkeltsaker:

 1. Målsetting - arbeidsplan for seksjon Barnehage framover.
 2. Søknader om støtte til 6-10-års-ped.
 3. Spørsmål om frikjøp for leder i seksjon Barnehage skal være på 6% eller 8% - se årsmelding.

Alle er hjertelig velkomne til årsmøtet

For første gang på lenge har vi felles arrangement med lærerne - la oss møtes og prates!!

Hilsen Gunnar

Heidi Østerhagen

KVALITET I SFO 2001

Torsdag 15. og fredag 16. november var omkring 500 SFO-ledere, ansatte, rektorer og andre SFO-folk tilstede på konferansen ?Kvalitet i SFO 2001? på Skøyen i Oslo. Undertegnede var så heldig å få være en av to deltakere fra Stange, som begge fikk økonomisk støtte fra lærerlaget. Jeg vil her prøve å formidle videre noe av det vi så og hørte i løpet av disse to dagene.

Første punkt var en ?hilsen til SFO-folket fra sjefen:

Helge Ole Bergesen – statssekretær – fikk anledning til å innlede konferansen med noen stikkord for hva departementet er opptatt av i forhold til SFO:

Norske foreldre viser stor grad av tillit til SFO-systemet da de sender om lag 121 700 av sine barn til SFO hver uke. Dette signaliserer også et behov. SFO er ingen luksus for barnefamiliene, men en forutsetning for å få familielivet til å gå opp.

Bergesen var opptatt av mangfold og kvalitet i læringsmiljøet, og så SFO som en viktig del av dette. Han var også opptatt av at barn skal få være barn, også i skolen. (!!!)

Bergesen spilte videre ballen over til SFO-folket og ønsket seg at det ble igangsatt flere forsøksordninger i SFO/skolen. Han så frem til å få søknader om dette, og avsluttet med ønsket om at skolen som helhet skal være en ?lærende institusjon?, og ikke bare lære i fra seg!

Barn i sentrum

– om et langhalset SFO-prosjekt i Trondheim.

Hege Fimreite Måren og Gjertrud Laugen er SFO-ledere med ansvar for til sammen ca. 180 barn og 18 voksne ved to SFO’er i Trondheim.

De to sfo-ene er inne i et 3-årig samarbeidsprosjekt kalt ?Sjiraffen Fritidssenter?. Prosjektet kom hovedakelig i gang av to årsaker:

1. . man opplevde å ha for dårlig innhold i SFO-dagen for de største barna

2. ønsket om at den enkelte voksne i SFO skulle få utnytte sin egen spisskompetanse bedre, og få gjøre mer av det de har lyst til.

I grove trekk går prosjektet ut på at de to SFO-ene slår seg sammen og deretter deler seg inn i 5 ulike baser på tvers av ?skolene?

1. base - ?1. trinns basen? som er kun for 1. klassinger. Denne basen ivaretar en

myk overgang barnehage – skole, og har ?vanlige? SFO-aktiviteter som rollelek, klosser, dokkekrok, drama, gymsal, turer…..

2.– 5. base er for 2. – 4. klasse. Barna kan fritt velge mellom de ulike basene ut i fra interesser og venner og blir da på den basen de velger i en måned av gangen. De voksne velger også.

?Cæsar? – musikk, dans og drama

?McGyver? – utendørs i forhold til årstid Tv-inspirerte navn - ski, skøyter, turer, svømming osv. - spiser ute

?Picasso? – kunst og kultur. Holder på med formingsaktiviteter tilknyttet årstid, temaer, barnas interesser. De lager tegnefilm og har månedlige kunst-utstillinger.

?Uteplassen? – eller ?Itt’no –plassen?. En utebase for barn fra alle de andre basene der barn som ikke vil være på sin base en enkeltdag kan treffes. Det er ansatt egen ?utepedagog?.

Her var det mye spennende, ikke minst i forhold til voksenrollen i SFO. Du får mulighet til å spesialisere deg i det du er interessert i, samtidig som du alltid vil ha mulighet til å lære noe nytt ved f. eks. å bytte base. Jentene fra ?Sjiraffen? fortalte dessuten at de nå ansetter nytt personale og tar inn nye lærlinger ut i fra den kompetansen de syns de mangler!

Kjennetegn for ?Sjiraffens? måte å jobbe på er at man ikke gir opp, man prøver heller noe nytt! Det handler om å se utfordringer og muligheter, heller enn problemer og hindringer. ?Sjiraffen? ønsker å være grensesprengende, og klarer det vel også?!

Mottoet er: ?Med beina på jorda og hodet i himmelen!? (derav navnet) Mer info for dem som er interessert:

www.skole.tronheim.kommune.no/flatasen

www.furuhaugen.com

Det var en gang en leder – Tomas Mørkrid.

Fortalte ved hjelp av utallige turer ut i salen for å hente frivillige, eventyret om Else SFO (Skitfisork) som gikk til kongen for å be om bedre lønn. Brødrene hennes, Per og Pål, henholdsvis bankdirektør og konsulent, hadde allerede vært der, uten synlig hell.

Mørkrid kjørte et enmannsstunt som ga eventyrfortelling en ny dimensjon. Samtidig evnet han å si noe om hvordan det kan oppleves å jobbe i SFO og hvilke utfordringer vi møter der, for eksempel å dra med seg skole og personale på nye ting!

Så var det lunsj med kyllingwok og frukt. Og mer kaffe!

?Kan de ikke bare ta seg sammen…??

– Lisbeth Iglum Rønhovde.

Lisbeth har mangeårig erfaring fra arbeid med barn/familier med ADHD- problematikk, og har også skrevet flere bøker om temaet, også barnebøker.

Definisjon av ADHD = ujevn overføring av signalstoff/impulser (Dopamin) fra

nervecelle til nervecelle i hjernen.

Dette fører til ?ujevn væremåte?.

ADHD- barn har vansker med fokusert oppmerksomhet og vedvarende oppmerksomhet (konsentrasjon), men blir oppmerksomme på nye ting hele tiden. 80 % av ADHD-tilfellene skyldes en arvelig komponent.

Etter å ha sagt en del om hva ADHD går ut på for barnet og prøvd å beskrive noe av det barn med denne problematikken opplever; gikk hun over til å gi tips om hvordan vi voksne kan møte barnet:

1. Sørg for at beskjeder blir delt opp i flere ledd! Ikke si: ? Gå ut i gangen og ta på deg jakka og gå ut og vent der.? Men: ? Gå ut i gangen.? Når dere er i gangen: ?Ta på deg jakka? osv.

2. Noen situasjoner kan ?regisseres? – den voksne bør ligge litt i forkant og gjøre noen grep slik at konflikt kan unngås.

3. Del opp oppgaver slik at en ser slutten idet man begynner. Flere små oppgaver istedenfor en sammensatt, slik at barnet ikke opplever den som uoverkommelig. Belønning etter hver deloppgave!

4. ADHD-barn lar seg lett avlede. Vi voksne kan bruke dette ved å avlede et barn som er i ferd med å ?skru seg opp?.

5. Unngå at barnet får et stempel/blir stemplet av andre barn, slik at ADHD- barnet opplever seg selv som mindreverdig. Dette ar vanskelig å forebygge, men enda vanskeligere å avlære! Gjør barnet kjempegod i noe han/hun allerede er god i fra før!

6. ?Skinndemokrati?! Ikke gi barnet for mange valg. Si for eksempel til et barn som ikke vil ha på seg de vottene: ?Vil du ha denne eller den andre først?? (Virker i alle fall som regel ypperlig på undertegnedes 2 ½ åring!)

7. Ta med barnet til stedet der oppgaven skal utføres før beskjed gis.

Dette var en meget inspirerende og kunnskapsrik dame, som i alle fall ga undertegnede mange ?aha?- og ?selvfølgelig?-
opplevelser. ANBEFALES!

Ben Furman – finsk psykolog

som har utviklet ?Jeg kan…. – metoden?.

Metoden brukes blant annet ved Finska Korttidsterapi-institut Ab i Helsingfors.

Metoden fokuserer ikke så mye på barnets problem, men spør etter hva som fungerer bra og er løsningsfokusert. Metodikken kan brukes uavhengig av diagnose.

Furman mener at hvert barneproblem kan omformuleres til en ferdighet barnet ikke har lært eller trenger å øve seg på! Ofte ser ikke barnet på ting som et problem, men som ferdigheter de ikke har lært seg ennå. Når ?problemer? tas opp blir det ofte tatt som kritikk. Kommunikasjonen blir mye lettere om man snakker om ferdigheter.

?Jeg kan….? – punktvis inndeling:

1. Hva slags ferdighet trenger barnet å lære seg? Barnet skal selv være aktivt i prosessen, komme med forslag og synspunkter. Mange barn trenger å lære seg flere ferdigheter. Man må velge hvilken ferdighet man begynner å øve på først.

2. Bli enig med barnet om at ferdigheten skal læres.

3. Navngi ferdigheten – gjerne et morsomt navn som barnet selv bestemmer.

4. Gjør barnet oppmerksom på hva slags positiv virkning det å lære ferdigheten vil ha for ham/henne. Hva tjener barnet på det?!

5. Be barnet velge noen personer som kan støtte ham/henne. Dess flere dess bedre (familie, venner,lærere osv.). Heiagjeng!

6. Be barnet velge et dyr som kan hjelpe dem å nå målet/lære ferdigheten. ?Power-animal?. Som bilde på barnets indre styrke.

7. Feire at barnet har lært ferdigheten. Planlegging av feiringen starter tidlig i prosessen. Barnet er med i planleggingen og motiveres av dette. Barnet velger type feiring. Fest, tur eller liknende, ikke gaver!

8. Tro – barnet må tro at det kan lære ferdigheten. Støttespillerne må fortelle barnet hvorfor de tror barnet kan lære dette. Si noe om hva de allerede kan osv.

9. Få barnet til å vise hvordan/hva han/hun må gjøre for å lære ferdigheten. Hvordan vil oppførselen være når ferdigheten er lært? Ideer om hva barnet må gjøre for å øve seg. Fortelle andre at barnet skal lære seg dette slik at barnet kan få støtte.

10. Vise for de andre barna regelmessig hvor flinke de har blitt. I samlinger og hverdagssituasjoner. Avtale om å støtte hverandre!

11. Snakk med barnet om at tilbakeslag kan skje, og hvordan de skal takles.

?Hva gjør du hvis det ikke fungerer??

12. Feiringen er en anledning for barnet til å takke støttespillerne for hjelpen.

13. Barnet kan også lære andre barn sin nye ferdighet. En bekreftelse på at har lært ferdigheten.

14. Så kan barnet begynne å lære neste ferdighet!

Hva gjør vi allerede? Hvor mye av dette kan tas med inn i den vanlige hverdagen vår i barnehage og SFO?

Kristin på Arstad har begynt å jobbe med dette og er kontaktperson for ?Jeg kan…?-metodikken i Stange kommune.

Mary Ekdahl

Veiledning og stimulering av SFO-personalet.

Veiledning er å ?lokke? mennesker til å tenke selv

å få mennesker til å se seg selv

å vise mennesker deres adferdsmønster, gode/dårlige

å bli bevisst/åpne øyne

Lederens/veilederens utvikling er like viktig. Når du veileder ande skal du alltid lære noe selv.

Metode: Stille spørsmål! ?Hvorfor skal vi gjøre det og det??

Still spørsmål ved selvfølgeligheter! Vi har alltid et valg, det er aldri kun en måte å gjøre ting på. Det beste valget er i følge Mary Ekdahl å velge den løsningen du må anstrenge deg for å gjennomføre!

Gjør ikke personalet avhengig av at du er enig med dem. Da vil de alltid svare det de tror at du vil de skal svare. Gi ikke råd! Hvis de følger rådet og mislykkes, er det din feil, lykkes de, får de en tyngende takknemlighet til deg. Råd bør kun gis i krisesituasjoner, som for eksempel når et barn er blitt borte eller liknende.

A-post

Tydelige mål og forventninger og å være et godt forbilde er viktig.

En bra pedagog ‒

kan identifisere barnets behov og har metoder som imøtegår disse behovene ‒

har høyt nivå av sosial kompetanse‒

har bra arbeidsmoral. For eksempel punktlighet.‒

er alltid nøye med hva som kommenteres Positive/negative ting.‒

kommenterer aldri barn/voksne negativt til andre bak deres rygg

Alt i alt er det ikke ofte undertegnede har opplevd kursdager med så inspirerende og variert innhold. Både valget av temaer og foredragsholdere var midt i blinken for oss SFO-folk. Undertegnede gleder seg allerede til konferansen i 2002!

for Kristin og Heidi

Heidi L. Østerhagen daglig leder Vallset SFO