“Så mye hadde jeg - så mye ga jeg bort -

så mye fikk jeg igjen?

Da jeg sykla til Stange en dag fikk jeg slik en underlig dagdrøm. Det var et spill jeg deltok i hver høst - et ordentlig pengespill. Men ikke som i gamle dagers Monopol, der lykketerningens rundkast ga hver spiller like sjanser og banken satt med pengene. Nei - her satt rådmannen med pengesekken, og spillerne kunne komme med ønskeliste. Ja det var nesten som å være på restaurant. Kelneren kom med a la carte - og jeg satt der og ønsket: Kanskje vi skulle ta styrere og spesialpedagoger i dag? Og kelneren forsvant inn på det lukkede kjøkkenet. Men jeg fikk et glimt av hva som foregikk der inne: Rådmannen satt med en haug penger i hendene - kastet dem i været og sa: “Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort - så mye fikk jeg igjen.?

Og kelneren kom tilbake, og da kunne han enten si: “Gratulerer - ønsket ditt gikk inn!“ eller “beklager, beklager, sådanne varer er ikke på lager?.

Ja da jeg var kommet så langt i drømmen, befant jeg meg vips på Stangesletta. Og verdens praktiske saker jaget alle drømmer langt av sted.

For det er selvfølgelig ikke så enkelt å være rådmann. Se f.eks. på de lokale forhandlingene. Alle organisasjonene kommer med svimlende krav som langt overstiger potten. Da kan det ikke være lett å dele ut - ingenting skaper så lett misnøye som penger. Ikke hos dem som får, men hva med dem som ikke får? For ikke å snakke om dem som får mye mindre enn forventet! Og misnøye er en dårlig drivkraft for å utvikle et godt arbeidsfellesskap. For innerst inne er vi alle i samme båt - alle er avhengig av hverandre.

Slik sett var det mye greiere når all fordeling av penger ble gjort i Oslo. Jo lenger avstand til dem som deler ut, jo mindre blir misnøyen, innenfor visse grenser. Og det var slett ingen grunn til å være misfornøyd med rådmannen, han hadde jo ikke noe med lønnsslippen å gjøre.

Men nå har han altså det, jeg misunner han ikke jobben. Derfor prøver jeg å yte et lite bidrag til oppklaring, så i hvert fall Utdanningsforbundets medlemmer blir litt kjent med rammevilkårene bak høstens lokale oppgjør.

En miniversjon av Riksmeklingsmannens dokument

Den første praktiske saken er at nå starter høstens lokale runde i lønnsoppgjøret. Bakgrunnen for dette er et dokument som heter: Riksmeklingsmannens forslag i hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren pr 1. mai 2002. På 32 sider er vårt nye lønnsopplegg forklart. Den som vil lese selv kan finne det på internett. Her kommer en mini-mini-versjon.

§1 a) Alle får kr 6000,- pr år i tillegg. Men dette er inkludert i de neste punktene.

§1 b) Førskolelærere med 0 år ansiennitet øker startlønn fra 216ooo til 250ooo. (Det er bra!)

Førskolelærer med 10 års ansiennitet øker fra 252.500 til 271ooo (Også bra!) Og dette skal økes til kr 277ooo pr 1. juli neste år. (Altså 6ooo til neste år.)

Hva som blir økningen for dem i mellom 0 og 10 år er ikke avtalt sentralt. Dette skal avhandles lokalt.

Slik sett har det sentrale oppgjøret gitt alle lønnstakere i kommunen et tillegg på ca 20ooo.

§1 c) Lokalt skal 0,5% av samlet lønnsmasse deles ut - ca 800ooo i Stange. I føringen står det spesielt at man må se på ledere, slik at de lønnes høyere enn dem de er satt til å lede.

Forklaring: Før 1. mai tjente styrer i 2 avd. barnehage (ltr 38) kr 272.ooo (+ 6000 i generelt tillegg). Pr i dag tjener flere ped.ledere kr 271ooo. Det er lite rimelig at styreren bare skal tjene kr 7000 høyere.

Spørsmålet blir: Hvor mye høyere skal styrerlønna være?

§ 1 c) tredje prikk: Det avsettes en pott på 1,5% pr 1.1. 2003. Dersom 0,5% = 800ooo, da blir 1,5% = 2,4 millioner som skal fordeles fra nyttår av. Her er føringen at kvinnedominerte grupper som det er viktig å rekruttere skal tilgodesees.

For øvrig kan kommune lage sine egne lokale føringer for hvordan de vil bruke pengene.

Det kan også være greit å vite at førskolelærere har stillingskode 6709, med avansementstilling som pedagogisk leder - nr 7637. Sistnevnte har fått et tillegg i avtalen: Ped.leder skal lokalt avlønnes høyere enn grunnstillingen førskolelærers sentrale minstelønn.

Spørsmålet er: hvor mye høyere?

KONKLUSJON: Det sentrale oppgjøret løftet de fleste ca 20ooo opp i lønn. Men det var ikke noe lønnsløft spesielt for førskolelærerne.

For å få en pekepinn kan vi se på hvilke forskjeller som har vært til nå.

Pedagogiske ledere

Forskjell førskolelærer - ped.leder:

Begynnerlønn: Førskolelærer: ltr 23 215.900

ped.leder ltr 27 230.900

diff: 15.ooo

Men etter 16 år: fskl. ltr 32 kr 248.900

ped.led. ltr 34 kr 256.200

diff. kr 7.300

Som man ser, var forskjellen størst når ped.leder og førskolelærer begge hadde begynnerlønn. Den varierer fra 15ooo til 7.300.

Forslag til krav i det lokale oppgjøret: Jeg vil foreslå et krav om 15ooo i forskjell.

Etter vanlige avstemmingsregler foreslår jeg: Alle som er enige, forholder seg rolige. Alle som ikke er enige, sender sine krav til meg - med begrunnelser. Men det er forhandlingsutvalget som bestemmer kravene.

FRIST FOR INNSENDING AV KRAV: FRED. 6. SEPT.

Styrere

Tidligere var forskjellen ped.leder - styrer i Stange slik:

minimum: pedleder startlønn ltr 27 kr 230.900

Styrer 3 avd. ltr 40 kr 280.8oo

diff: ca 50ooo

topplønn: ped.leder full ansiennitet: ltr 34 kr 256.200

styrer 3 avd. ltr 40 kr 280.800

diff: ca 25.ooo

Forskjellen er altså mellom ca 25.ooo til 50.ooo.

Et forslag: Kanskje er det brukbart at styrerne tjener 40ooo (1 og 2 avd. barnehage) og 50ooo (3. avd) over topplønn til ped.lederne. Dette fordi det er en helt annen jobb å være styrer enn ped.leder. Stillingen innebærer et hovedansvar som førskolelærere og ped.ledere ikke trenger å bekymre seg med. Da blir kravet for styrerne slik:

1 og 2 avd. kr 310.ooo 3 avd. kr 320.ooo

FRIST FOR ANDRE KRAV: FRED. 6. SEPT.

I den nye organiseringen ble ikke barnehagene egne virksomheter. Men rådmannen sa i et infomøte at man kunne se nærmere på ordningen. Da bør det lokale oppgjøret være plassen der rådmannen kan vise at han vil ha styrerne med på et teamarbeid ved å lønne dem mere likt skolelederne enn ped.lederne. Ansvarsforhold avspeiles i vårt lønnssystem, og det håper jeg rådmannen er enig i.

Sfo-ledere

I det nye systemet står det svært lite om Sfo - for øvrig lite om styrere også. Daglig leder av Sfo har fortsatt sin kode 7701, uten at noen lønnsføringer er knyttet til dette.

Men siden hensikten er å videreføre de store linjer fra tidligere, er det rimelig å kreve dagens forskjeller opprettholdt. Sfo-ledere har pr i dag et trinn høyere enn ped.ledere. Derfor vil jeg spørre Sfo-lederne om de kan tenke seg et krav = kr 5000,- / (10ooo for store Sfo) høyere enn ped.lederne - alt etter størrelsen på Sfo.

FRIST FOR KRAV: FRED. 6. SEPT.

PPT

Her har vi den vanskeligste kneika. Pga. lærernes lønnsøkning siste år er det direkte ulønnsomt for en lærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning å forflytte seg til PPT. Dette rammer tjenesten, som ikke får så gode folk som den bør ha hvis ikke noe gjøres.

Derfor bør minimumskravet være å minske avstanden til lærerlønna - tallfestet i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgiver bør se at det her virkelig er snakk om rekrutterings-tiltak i den forstand at dagens dyktige medarbeidere må motiveres til å bli i sine stillinger.

FRIST FOR KRAV: FRED. 6. SEPT.

Bofellesskap

Våre medlemmer her må utifra ovenstående komme med krav og begrunnelser for krava. De kan gjøre som Sfo-ledere - og regne ut hva de bør ha i sammenligning med tidligere forhold.

NB: Lag krav som går på gruppa du tilhører i den grad det går an. Vi har tradisjon for å forhandle på vegne av grupper, det ønsker vi å fortsette med.

OBS nr 1: Dette er kun mine egne vurderinger i forkant av høstens lokale oppgjør. Jeg ber om at alle medlemmer ser på saken og fremmer krav slik dere selv mener det bør være. Så vil forhandlingsutvalget vurdere kravet og lage et endelig forslag.

OBS NR 2: FRISTEN FOR Å KOMME MED KRAV ER FREDAG 6. SEPTEMBER.

På vegne av Utdanningsforbundet i Stange ønsker jeg svært gjerne forslag på noen som vil delta i forhandlings-delegasjonen. Det beste hadde vært om en fra hver gruppe var representert. Da mangler vi en styrer, en Sfo-leder, en fra PPT og en fra bofellesskapene. Kom med forslag. Det vil dreie seg om 1-2 kveldsmøter + forhandlingene - vanligvis 2 ganger.

Og husk at vi får en runde til med lokale forhandlinger - med virkning fra 1.1.03.

Hva får jeg i lønn i september?

Foreløpig vet ingen nøyaktig hva vi får i økt lønn etter det sentrale oppgjøret. Bl.a. fordi IBMs dataavdeling i Bekkelaget ikke har klart å legge inn alle data enda. Derfor blir september-lønna fortsatt 'gamlelønna'. Og det sentrale oppgjøret inneholder bl.a. noen ulne formuleringer om at bl.a. ped.ledere skal tjene mere enn førskolelærere. Da ringte jeg lønningskontoret og spurte hvordan de taklet dette. "Nei - det vet vi ikke" var svaret jeg fikk. De mente at det skulle drøftes med organisasjonene først.

Så der står vi akkurat nå. Tirsdag 3. og onsd. 4. skal drøftingene foregå. Etter dette vet jeg kanskje mer.

Tilvenning i barnehagen

I dag kommer Marit, i morgen Peter, så Marianne. I disse dagene strømmer våre nye 1 og 2-åringer inn portene - med usikre skritt og blikk. Mor eller far følger den første dagen - og den andre dagen - men allerede den tredje starter det nye livet på egne ben - uten mammas hånd i nærheten. Og på dag nr 4 - allerede på torsdag i den første uka - skal den vesle klare seg alene.

Jeg gjentar fra før: Det er ofte noen barn som ikke trives i barnehagen. Og jo yngre de er, desto større sjanse. Dette vet ikke vi voksne på forhånd - vi må erfare det som ungen instinktmessig vet fra første skritt innafor grinda. Og da kan det bli ‘trøste og bære’ lenge.

Men vi kan mange knep - avledninger, skysse de store ungene ut av syne og sinn, lokke med mat - gullfisk - sandkassa - huska - dupoloen - billedboka. Og underet skjer gang etter gang: lengselen etter mamma svinner, det blanke i øyet blir tørt og leken kommer så smått i gang.

Men prøv ikke å forlat plassen for å ta imot en beskjed eller telefon. Da blir øyet raskt glinsende igjen, og tryggheten flyr i hastige vingespenn over gjerdet og blir borte.

Som regel tar det en 2-3 uker. Da er den nye verdenen blitt mindre skummel. Og man har erfart at mamma dukker opp igjen - hver eneste dag.

Men dessverre dukker ikke alltid pappa opp igjen. “Du skjønner - det ble brudd i sommer.? Og vi merker så vel at gutten som egentlig er blid og glad, har en reell grunn til å klamre seg til mamma innafor porten. Han har opplevd at noen har gått uten å komme igjen. Ikke rart at alt nytt er utrygt!

Slik er dessverre verden - vi kan ikke gjøre stort med den. Vi trøster og bærer - og det er i hvert fall noe vi kan gjøre - og nesten alltid gir det resultater - vår hånd blir en erstatning for mammas - en trygg havn på veien mot lekekamerater og sandkasse.

Nye medlemmer!!!

Vi er så heldige at nye medlemmer strømmer til Utdanningsforbundet. Særlig er det bra økning hos folk som jobber i privat sektor - barnehager spesielt. Jeg ønsker alle nye velkommen - oppdatert medlemsliste vil komme i neste nummer av Ekornposten - når jeg har tatt en ringerunde til alle arbeidsplasser. Til dere som er kontaktpersoner på arbeidsplassen: På internett finner dere oppdatert medlemsmelding (se under www.utdanningsforbundet.no). Skriv den ut - fyll ut det dere forstår - og NB: Send den direkte til angitt Osloadresse. Heretter skal alle inn/utmeldinger sendes direkte til Oslo - og helst alle endringer i arbeidsplass mm. også. Er du anti-data? Ring meg - 97 74 09 09 - og jeg sender deg skjemaet direkte.

Babytreff i Tangen barnehage!

Mai Britt i Tangen barnehage fortalte om et lite, men flott tiltak. Sørstua står tom noen timer enkelte dager. Dermed satte de opp lapp på butikken på Tangen og Espa om baby-treff hver onsdag et par timer midt på dagen. 10-12 stykker kom - blant dem flere nyinnflyttede som kanskje ikke hadde så stort kontaktnett enda. De spleiser på kaffe og kjeks, får bruke lokalet gratis, og får seg en pratestund. Ikke noe spesielt opplegg for ungene - dette er for mødrene først og fremst. Men en glimrende langsom tilnærming til barnehagen.

Og som Mai Britt sa: Hvorfor ikke bruke et rom hvis en avdeling er fast på tur hver tirsdag mellom 10 og 12?

Videre hadde de hatt kosedyr-fest. Alle voksne tok med sine gamle og nyere bamser - på trappa satt kjempepandaen til Mai Britt med stor velkomstplakat til alle de andre bamsene. Og det ble en rikholdig sangstund for alle dyrene. Jeg håper vi kan få bilde og nærmere referat i et senere nummer av Ekornposten.

Referat for årsmøtet på Tingvold 10.4.02

Følgende medlemmer møtte:

Gunnar A. Steen - Eva P. Steen - Inger Kaspersen - Vivi Delbæk - Siv Habberstad

Regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent.

Enkeltsaker: Fortsette arbeidet med presentasjonsbrosjyre.

Samarbeide med bhg-seksjoner i Løten/Hamar

Lokale utdelinger eller forhandlinger?

Jeg har i flere år vært av den mening at det lokale opplegget i lønnsforhandlinger ikke er et reelt forhandlingsopplegg. Dette er arbeidsgiver ikke enig i, da hovedavtalen har ankebestemmelser. I Stange har vi ikke anket på kommunal sektor. Men skolens preliminære forhandlingene ble anket et år. Resultatet ble likt med rådmannens forslag.

Utdanningsforbundet sentralt skriver også: "Vi har erfaring for at behandling i ankenemnd sjelden gir resultater". Dette gir et klart signal om at systemet er bygd opp med en teoretisk anke-mulighet som viser seg å være svært lite reell. Derfor kaller jeg det for lokale utdelinger etter samråd med organisasjonene.

Dersom det er reelle forhandlinger, må partene være likeverdige, og dette må avspeiles i praksis. Vi har også prøvd å endre på fordelingsnøkkelen innenfor vår del av potten, men dette ville ikke arbeidsgiver gå med på. De ville bruke sin styringsrett over bruk av potten. Men som sagt: arbeidsgiver er åpen for forslag og lytter nok en del på dem.

A-post

Avs. Utdanningsforbundet - Stange

seksjon barnehage (komm.. område)

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

Velkommen til det nye arbeidsåret - dagen er din - grip den!!

Hilsen Gunnar A. Steen

(forsatt leder seksjon barnehage/hovedtillitsvalgt kommunal sektor)

(tlf 97 74 09 09 eller Stenby barnehage 625 74 157)

Ps: Kontaktpersoner på arbeidsplassen som ønsker seg kurs for tillitsvalgte må ringe meg - kurset er på 2 dager: 17.-18. sept eller 19.-20. sept.