Årsmøtet 2004 seksjon barnehage / kommunalt ansatte i Utdanningsforbundet - Stange

Sted: KAUSVOL (like nord for Stange, avkjøring like etter Jønsberg-krysset til venstre)

Tid: ONSDAG 17. MARS KL 19 - 22

Antrekk: Gode ytterklær for en marskveld rundt bålet i Gildehallen. (og en innetur etterpå).

Program:

 1. Ragnhild F. Barka viser oss rundt og forteller om barnehagen. Bidrag av flere med tema: Inne bra - men ute best?
 2. Årsmøte-saker
 3. Spennende mat
 4. En liten inne-omvisning også - kanskje med litt overraskelser.

Inne bra - men ute best?

“Ut på tur - aldri sur? lærer vi ungene.

Men på årsmøtet vårt i år skal vi ut på en liten tur. Til GILDEHALLEN på Kausvol! På besøk til en ny barnehage i landlige omgivelser - der dyreliv og utelek preger dagen.

Ragnhild B. Finden tar imot oss - vi er hennes gjester denne kvelden. Og hun vil legge fram for oss sine tanker om barnehagen og dens liv.

“Uteliv? er kveldens tema - både helt konkret for oss på tur i kveldsmørket til Gildehallen - og som emne for meningsytringer.

Hvorfor er uteliv så sterkt i fokus for tida? “Nå skal det bli deilig å komme ut? sier vi når støymåleren viser glimt av rødt og vi voksne må heve stemmen for å bli hørt.

Men er det derfor vi går ut - fordi det er blitt uutholdelig inne? Har stressnivået inne økt de siste 15 årene?

Eller er det ungene som maser om å komme ut? Nå har mange av dem gått i barnehagen i snart 4 år og hver eneste dag blitt servert den samme legoen, briotogbana, duploen, modellkitten. Hvis vi regner ca 300 dager i barnehagen pr år, da blir det over 1200 ganger med de samme innelekene. Kanskje de lengter ut til litt større plass og mer fantasi-eggende omgivelser?

Er det kanskje pedagogiske opplegg ute som gjør at vi trekker i dresser og glidelåser? Vi har grønnsakshage om våren, graver etter meitemark til fisketuren om sommeren, plukker frukt og bær om høsten og lager Bustebartepinn om vinteren.

Eller dukker den gamle folketroen opp igjen om at frisk luft er det sunneste som finnes, og som kurerer alt? Utebarnehager har unger (og voksne) som sover godt om natta og mindre allergi-trøbbel.

Men kanskje vi mister noe på vei ut ytterdøra? Forlater vi innelivet med verdifulle elementer som ungene går glipp av? Hvor blir det av fangkosen med en billedbok og tre unger i armene i sofaen under leselampa? Klosseleken - og den uendelige lego-fantaseringen - - - Hva med malestaffeliet, plastelinaen og perlene? Og CD-spillern med alle Prøysensangene og Lillebjørn? Og storskjermboka til Gunnar (kanskje vi får et glimt av den også denne kvelden?)

Dette er våre hverdagsvalg som skal under lupen på Årsmøtet den 17. mars.

Ragnhild og Petter (Enerhaugen) går på videreutdanningen UTELIV på lærerskolen som Trond Vidar Vedum har laget i stand. Vi får innblikk i dette kurset også.

SFO-ere skal også få sitt innspill. De har barna ‘våre’ i en alder der kanskje halvparten slett ikke vil ut på tur (og hva med personalgruppa.). Hva gjør man da?

Berit på Hoberg kjenner temaet godt - og vil fortelle hvordan hun takler saken - - -

Årsmøtet inviterer dere til en temakveld i spennende omgivelser. Og til en fargerik servering - med bonden sjøl som kokk!

Derfor må vi også ha påmelding. En uke i forveien - -

PÅMELDINGSFRIST: onsdag 10. mars

til Gunnar: tlf 97 74 09 09 - epost: gunnaras@online.no -

brev: 2337 Tangen

til Siv på Barnas rett: tlf 625 78 0 61 (jobb) eller 625 84 890 (priv)

til Sissel - Stange Sfo 625 74 140 (hvis hun ikke har lykkes å komme ut i perm!!!)

“Detta skal bli gøy!!! Jeg tror jeg har lyst til å bli med!!!

TSJAKKA MAKKA GOODE BAYE?

Årsmøte-saker

Hovedsaken på et årsmøte er valg. Til årsmøtet har valgkomiteen laget et forslag på kandidater som har sagt seg villig til å stille.

Det er et formelt problem knyttet til vårt årsmøte: Valg av hovedtillitsvalgt og vara skal skje på hovedlagets årsmøte mandag 29. mars kl 18 på Tingvold. I et eget særmøte der alle som er på kommunalt avtaleområde har stemmerett.

Men seksjon barnehage holder sitt årsmøte på Kausvol 2 uker tidligere. Og for at alt skal gå riktig for seg: På vårt årsmøte foretar vi en avstemning over valgkomiteens innstilling, og gir således et råd til hovedlagets årsmøte 2 uker senere, hvor det formelle valget skal finne sted. Dette gjelder altså valg av hovedtillitsvalgt og vara for denne.

Valg av leder seksjon barnehage og styremedlemmer kan vi derimot gjøre selv - på vårt Kausvol-årsmøte. Valgkomiteen lager innstilling også til dette.

Oppfordring: Om noen av dere blir ringt opp av valgkomiteen eller dens hjelpere - så tenk positivt: Et lite verv et års tid kan gi gode impulser til jobben din. Og gi deg gode og hyggelige bekjentskaper. Still opp!!!

Forrige år ble alle valg gjort for bare et år. Dette pga. sammenslåingen av to organisasjoner. Nå kan vi velge for to år framover. Det er opptil årsmøte å bestemme lengden på vervene - et eller to år.

Jeg foreslår - i tråd med tidligere tradisjon - at leder velges for 2 år, sammen med et styremedlem, og at et eller flere styremedlemmer velges for et år. Derved skiftes ikke hele styret ut samtidig.

Hvor mange bør det være i styret?

I inneværende periode er vi 3 stk. Dette er minimum. Dersom flere ønsker å delta, er 5 stk et bra antall. Og om ønskelig kan 2 av disse være vara - som møter ved behov.

Saksliste:

1. Årsmelding

2. Regnskap 2003

 1. Enkeltsaker fra medlemmene.

Frist for innmelding av saker: Onsdag 10. mars

 1. Handlingsplan framover. Evt. økonomiske konsekvenser.
 2. Ønsker vi fortsatt egen seksjon barnehage?
 3. Valg
 4. Leder seksjon barnehage (Såfremt årsmøte fortsatt ønsker egen seksjon)
 5. Styremedlemmer seksjon barnehage.

Minimum 2 stk.

Alternativt hvis man ikke ønsker egen seksjon bør det velges kontaktperson i hovedstyret.

 1. Innstillingsforslag til hovedtillitsvalg (htv) kommunal sektor og vara htv.

Endelig valg gjøres på hovedlagets årsmøte 27. mars.

 1. Vedr. valgkomite: I år sitter Petter Hansen (Enerhaugen) som leder i valgkomiteen for hovedlaget. Velvillig som alltid tar han også jobben med å innstille kandidater til seksjon barnehage.

Forslag: Vi velger en person til hovedlagets valgkomite.

Årsmelding

Styret har dette året bestått av:

Gunnar A. Steen Stenby barnehage

Siv L. Habberstad Barnas rett barnehage

Sissel Sivertsen Stange Sfo

Vi har hatt 1 hovedmøte i høst - på Stange skole - der vi drøftet styrernes arbeidsvilkår og hadde invitert Hanne Borg fra Hoberg.

Men aktiviteten har vært mye større enn som så. Det har vært bortimot ukentlige telefonmøter mellom vekselsvis Siv og Sissel og Gunnar. Her har det vært drøftet aktuelle saker fra Vfb-møtene, samtidig som disse telefonmøtene har gitt verdifull orientering til Gunnar om virksomheten i private barnehager (fra Siv) og forholdene i Sfo (fra Sissel).

Ekornposten har hatt to hoved-utgivelser i fjor:

Nr 22 - juni inneholdt en omfattende serie med innspill fra 9 kommunale og private barnehager.

For første gang ble Ekornposten delt ut til alle våre politikere i kommunestyret. Dette mener vi er en viktig målgruppe for å fortelle om virksomheten vår.

Det neste nummeret - nr 23 i okt - inneholdt innspill fra våre 9 kommunale Sfo-er. Også dette nummeret ble delt ut til alle i kommunestyret.

Vi vet fra enkeltpersoner at de satte stor pris på tiltaket - særlig fordi innholdet var positivt vinklet og brakte bildet av institusjoner som offensivt drev en spennende pedagogisk virksomhet - til tross for små driftsbudsjetter.

Det er ingen hemmelighet at innsamling av slikt stoff kan være tidkrevende. Noen skriver raskt og lett, mens andre strever. Vi klarte ikke å få innlegg fra alle barnehagene, men håper å få supplert med flere etter hvert.

Årsmelding fra Gunnar som Hovedtillitsvalgt

Liste over medbestemmelsemøter - og tema (mm.):

12.3.03 Vfb-møte (Virksomhet for barnehager) tillitsvalgtsmøte:

om ansettelsesprosessen våren 03

diskusjon rundt økning til 19 barn pr avd

Alternativt innsparingstiltak fra 02 som videreføres av noen barnehage.

barnehageutbygging - situasjonsrapport

Romedalsmoen prioriteres foran Navneberget - der er det også funnet koksten som fører til arkeologisk utgraving.

klær til ansatte - utvidelse? Kanskje 2-3 barnehager i 03.

opplæringsplan 2003

2.4.03 Åpent møte i Utdanningsforbundet Stange med Jon Hustad pga. hans skolekritikk.

9.4.03 Vfb-møte

Orientering om ansettelsesprosessen / Romedal barnehage ut på anbud / budsjett 2003 Vfb.

14.5.03 Vfb-møte

Klesordningen / utbyggingsplaner komm. og private - Nordstad / barn nr 19

23.5 Intervjuer på Holmlund barnehage

25.6 Vfb-møte

Om tilsettingsprosessen - fungerte bra med styring fra Vfb.

Om Stortingets barnehageforlik

Om balansert målstyring

Sommerferie

6.8 Vfb-møte

Om overgang av personalet fra Sanderud til Nordstad

Opplæringsplanen - pedledersamlinger - assistentsamlinger

Arbeidstøy - enighet om utvidelse

Barnehagesatser - komm. holder seg på 2450,- Private vil legge seg på kr 2726,- fra 1.5.04

Utbygging av Barnas Rett og Utsikten - komm. garanti er nå klar.

3.9 Vfb-møte

Orientering om kurs/etterutdanning

Budsjettprosessen 04.

Samarbeid om MOD-kurs

Småbarnsavd. på Nordstad og Romedal?

Kulturskolens tilbud til barnehager

Evaluering av “Latter, glede og humor?-kurset

Evt. fellesarrangement for alle ansatte i barnehagene

1.10 Vfb-møte

Innsparinger på 5% de siste 3 mnd

Budsjett 04

Fellesarr. for alle barnehageansatte i nov?

Likebehandling av private/komm. barnehager Samling for Menn i barnehager (MIB)

Evaluering av ped-lederkurset på lærerskolen / TRAS

8.10 ekstraordinært Vfb-møte

Innsparinger siste kvartal - lite sjukefravær redder oss.

Fellesarr - komite oppnevnt - Hanne (Hoberg) - Heidi HL. Inger Tove + Wenche

Statsbudsjett 04

3.12 Vfb-møte

Orientering om regnskap 03 / budsjett 04

Arbeidsrettens dom 13.10.03 vedr. ubunden tid for førskolelærere - konsekvenser av praksis.

Vedr. styrerstillinger og fortrinnsrett.

Opplæringsplan 04

Nytt år

12.1.04 Vfb-møte

Budsjett 04 - innsparingstiltak

Om foreldrebetaling

Framdriftsplan tilsettinger 04

4.2 Vfb-møte

Forslag til innsparinger - hvem skal involveres?

Forslag til innsparinger - liste over tiltak.

Forskrift om Økonomisk likebehandling priv/komm. barnehager.

Vannmaskinen - versjon 1.2

Nå har vi hatt dem en god stund - men populariteten har ikke avtatt. Det er like magisk hver gang vannet fosser ned - særlig for 2-åringene våre. “Hvor er Even nå?? “I vannmaskinen.?

“Åh - nå får det greie seg - ta han bort!!?

Ja - det blir dessverre konklusjonen - vi må gripe fysisk inn og fjerne dem med makt unna denne mest spennende leksaken i barnehagen. Det får være grenser for popularitet.

Innsparinger i barnehagesektoren

Jeg har sittet en hel dag i kommunestyresalen - sammen med alle virksomhetslederne, formannskapet + + +: tema var innsparing i kommunen. Ikke småsummer heller: 25 millioner skulle spares inn. På barnehagesektoren blir det kr 700ooo. Da må det kuttes i stillinger - - - eller fylles opp med flere barn på avdelingene. Kutt i stillinger gir mest penger i sparekassa.

Alle virksomhetslederne er pålagt å komme med forslag til innsparing - og så skal disse drøftes med oss tillitsvalgte før rådmannen fremmer sine endelige forslag for politikerne.

I denne forslagstiden er det meste sensurert. Først 10. mars skal vi ha et endelig møte der kuttene blir spikret fast - med politisk behandling like etterpå. Da blir det offentlig. Derfor kan jeg ikke skrive stort om hva som blir foreslått.

Men jeg oppfordrer styrere og andre mellomledere til en åpen dialog om hvordan det kan spares penger. Jo mere man involverer personalstaben, desto lettere blir det for alle å godta kuttene. For dette griper inn i vår hverdag på en måte vi liker dårlig. Derfor er det viktig å sette ord på konsekvensene. Når barna blir rammet, er det vår jobb å sette ord på det. Og det er ikke umulig å unngå de verste utslagene av slike innsparinger - bare vi klarer å synliggjøre det!!

Frisk mot - verden består av mer enn penger - og våre barnehager er fortsatt gode oppvekstplasser for Stanges nye verdensborgere.

“Je kom tel å blunke!?

Det var Turid som sa det. Hun stod borte ved klatrestativet med ‘sin’ gutt. Han strevde nok en gang med å klatre der de større gutta føk som apekatter opp og utover tvers-over’n.

Så kom Turid til å blunke. I det øyeblikket forsvant han. Bare helt umerkelig magisk. Et lite blunk - og så var det gjort.

Selvfølgelig fant hun han igjen - bak huset inni noen busker. Og han gjorde ikke mine til å ha utført noe mirakel i løpet av blunket. Nei det han hadde gjort var helt dagligdags - det gikk på et blunk!

Og jeg mintes noen blunk jeg hadde gjort - og verden rundt meg forandret seg. Per og Kari som hadde lekt så fredelig i bakken var plutselig i full krangel - og Kari skrek fordi Per hadde lugget, og Per lugget fordi Kari hadde tatt spaden, og Kari hadde tat spaden fordi - fordi - fordi - - alt sammen i det jeg blunket!

Men iblant ser vi når andre blunker - og kan gi beskjed. Kari satt i gangen og kledde av ungene som kom inn - to og to. Rune stod ute - og sendte siste mann inn. Akkurat i det han åpnet døra og lot siste gutt gå inn, blunket han. Det skulle han ikke gjort. For med genial intuisjon tok minstemann på 1,5 år sats - som en skygge smatt han ut døra - bak Rune - som selvfølgelig snudde seg med ryggen mot rømlingen i det han gikk inn og lukket døra etter seg.

Men Kari sov ikke i timen. Ikke blunket hun heller. Til Runes forbauselse ba hun han hente inn den aller siste rømlingen. “Men det er ikke flere igjen nå? sa Rune oppriktig. “Joda? sa Kari. “Bare gå ut og se?. Og han gjorde så - og skjønte at et blunk er ikke å spøke med.

Anders Jahren - Hoberg barnehage

Betydningen av uteliv- i barns hverdag.

 

Noen tanker satt på spissen.

(Alltid store individuelle forskjeller)

Gutteleker tilsier mye større fysisk rom. Det har vi sjeldent inneplass til.

Er det mer enn en gutt i et rom, beveger de seg med stor sannsynlighet.

Guttene bruker kroppen sin mye mer - leken er å bruke kroppen - og gjerne stemmen i tillegg.

I mange sammenhenger er det da fristende å sende dem ut - hvertfall hvis det er stor overvekt av gutter.

Jenteleker kan lettere finne sted i trange rom. Jnf. dokkekroken. Jenteleken mer sosial - mer verbal. Derfor mer rollelek, mer tegning, mer forming - har mer ro i kroppen. Passer derved bedre inn i tradisjonelt barnehageopplegg.

Guttegjengen

Hadde en stor guttegjeng med 5-åringer et år - da var vi mye mer ute enn ellers.  De hadde brukt opp mye av lekemulighetene innendørs og på uteområdet. De ble dominerende i barnehagen. Løsningen ble skogsturer. Resten av personalet satte pris på det. Det ble mye bedre for de resterende barna - og de voksne.

Noen foreldre kom etter hvert med spørsmål om hvorfor ikke 5-års-jentene også fikk skogsturer? Vi tok dem da med oss etter hvert.

Hva er da uteliv?    

Gutta fikk frie tøyler straks vi kom i skogen - etter streng to-og-to-vandring i trafikkområdet. Dette ga god trening i regelstyring. I skogen sa jeg: Værsegod! Og guttene fant fort noe interessant. I starten hadde jeg en jobb med å kalle dem inn - men når de hadde lært dette, holdt de seg ikke lenger unna enn at de visste hvor jeg var.

Hva fant gutta? Kongler, bekken, blomster, sopper, søppel (gamal moped) - hele tiden: Se hva jeg fant! Det ble stor entusiasme - de fikk løpe, ramle i søla, hoppe - kort sagt utfolde seg uten at ting var så farlig. I starten var enkelte fomlete, snubla i kvist og kvas. Men etter hvert ble de mye sikrere på egne ferdigheter - kunne flyge gjennom skogen uten snubling.

Vi fant et knekt tre som ble mat-treet vårt. Og som var spennende å klatre opp i.

Ungene fikk klare regler for behandling av skogen - bonden eide den og vi måtte fare pent med den.

En tidlig vår gikk vi på skaresnøen. Det er alltid en spesiell opplevelse. Noen uker senere fant gutta enorme mengder med hestehov. Vi fylte nesten en bærepose. Gjett om det gjorde inntrykk.

Turene var normalt fra kl 11 til ca 14 og ungene var vel fornøyde når de kom tilbake til barnehagen.

Mange barn i dag - Status en vinterdag:

Inne til formiddagsmaten er ferdig (ca kl 12) så er vi ute så lenge ungene er ‘tørre’. Oftest er vi innen gjerdet, men vi bruker bakken, skøytebana / fotballbana utenfor en del også. Vi har fra 19 til 21 barn hver dag - og da blir det trangt inne. Halvparten av ungene er skolestartere. Resten 3 og 4 åringer.  Disse får lov til å være ute ‘alene’ før formiddagsmaten (med tillatelse fra foreldra) - selvfølgelig under vårt oppsyn. De føler seg store - og får god plass ute. Derved blir det også fredeligere inne for resten. 

Hver onsdag er utedag. Da er vi ute så mye av dagen som det værmessig lar seg gjøre. Ut ca 9.30 - spiser ute - er gjerne på småturer i samla tropp utenfor gjerdet. Ute fram til 14.30.  Hvis godvær - fram til 16.30.

Skogsturer får vi ikke til da - det blir for langt å gå for de minste.  Men til våren er de blitt store nok - - -

Vi har aldersdelte grupper også - på fredager. Dette gir anledning til å komme i skogen med de største, med samling rundt en stubbe - selv om vi også gjør andre ting i denne gruppetida.

Organisering totalt gir ro i flokken og gode dager for alle - til og med når vi er flere enn standarden.

Anne Oppøien

En liten høsthistorie fra Solvang Barnehage.

? Vi må skynde oss i skogen, tenk om noen har spist opp skjellettsuppa?!?

?Anne! Jeg vil se på revehiet! Lurer på om reven er der i dag??

?Og du? Kan vi ikke synge om den uheldige mannen mens vi går??

...Og det er ikke rart om barna gleder seg til å gå i skogen, så fint som vi har det der! Når tre jenter sammen med en voksen har brukt en hel dag på å bygge ei hytte av kvister, og lage ei spennende suppe av sopp og gaukesyre til et skjellett som vi aldri ser, men som visstnok av og til lurer seg rundt i barnehagen og av og til i skogen, er det ikke rart at de må opp og sjekke om suppa er spist når vi kommer tilbake. (Her om dagen fikk vi faktisk besøk av skjelettet i samlingsstunden i barnehagen også, han het Kjell og var veldig hyggelig!)

Og det er heller ikke rart at vi må se etter om reven har flyttet på de bladene som vi la utenfor hiet hans sist vi var i skogen når vi kommer tilbake.. Tenk om de er borte?! Vi pleier gjerne å synge litt for han også, og da må vi være musestille etterpå for å høre om han rører på seg!! Synge gjør vi også når vi går til og fra skogen. Vi har ganske lang vei å gå, men den er sjelden kjedelig, for det er jo så mye å se på og prate om!

I Solvang Barnehage er vi i år til sammen 20 barn og fem voksne, med noen hele og noen delte plasser. I sommer fikk vi støtte fra Stange og Romedal brannkasse til å sette opp lavvo i skogen, noe som tilslutt resulterte i ei fin ?eventyrhytte? som vi går tur til minst en gang i uka. Vi har også hatt besøk av Trond Vidar Vedum fra Høgskolen i Hedmark, som har gitt oss mange gode tips om hvordan vi kan videreutvikle plassen vår i skogen. Og vi har det så fint der!! Barna gleder seg til å gå dit, og setter i gang med å leke med en gang vi er framme. De tar opp igjen og videreutvikler den leken de måtte avslutte sist, de leker gjerne i større grupper enn de gjør til vanlig i barnehagen, og de tar inn elementer fra det de ser ute i naturen.

I november hadde vi lanternefest en kveld sammen med foreldre, søsken og besteforeldre, det ble en stemningsfull time med hornmusikk, hjemmelagde lanterner og kaker og varm saft. I begynnelsen av desember hadde vi besøk av Sneglehusbarna fra Holmlund barnehage, og våre femåringer tok dem med seg til hytta. Og gjett hvem vi så der?! Selveste julenissen hadde tatt seg inn i hytta og fyrt opp bål, for han var så kald på hendene! Men vi fikk ikke se han så veldig godt, for han var nok litt sjenert.. Men da han løp mistet han votten sin, og da en av de voksne skulle komme og lese julefortellinger for barna i hytta, leverte nissen en nissesekk med en julefortelling i. Som takk skal vi nok lage grøt til han nærmere jul!

Ellers i desember går det vel som i de fleste andre barnehager i juleforberedelser. Vi prøver å skape en stemningsfull midtvinterstid, med levende lys, juletre, baking, vedbæring og juleforberedelser. Og så har vi jo litt hemmeligheter også da ☺

Vi ønsker alle andre barnehagebarn og –voksne et godt nytt barnehageår!

I Solvang barnehage har de laget mange flotte kostymer som ungene kan få bruke. Men det skal være litt eksklusivt å få låne dem, og de skal henges pent på plass etter bruk.

Her ser vi Grethe med et barn og et utvalg av de flotte fargerike prins- og prinsesse-kappene. Dette skal bli fin lek!

A-post

Avs. Utdanningsforbundet - Stange

seksjon barnehage (privat/komm. område)

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

Om du noen gang ikke får det smilet du forventer, vær sjenerøs og gi dem ditt!

"For ingen trenger et smil mer enn den som ikke klarer å smile til andre."

Dalai Lama

* VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 17. MARS *