Tidenes byggeboom for barnehager!

Nytt barnehageår - skoleår - ny høst og nye forventninger.

Vi er innkjørt gjennom minst 12 år med skolegang at i august er det nye sjanser - ny utdeling. Nå kan vi få en ny venninne, nå skal vi møte igjen alle kjente fra skoleåret som ligger bak oss i sommerdis og ferie.

August er forventningenes tid - da begynner noe nytt. Og i Stange har det sannelig begynt mye nytt i høst.

Det har vært en utbyggings-boom for barnehager som savner sidestykke i Stange kommunes historie. 5 store barnehagebygg på en gang - det forteller om satsing på de aller minste!!!

1. Barnas Rett flytter inn i nybygg nedenfor Åkershagan.

2. Utsikten flytter inn et steinkast unna - bare med annen innkjøring (via IBM).

3. Romedals nye barnehage er blitt en realitet - og Tallholen kortidsbarnehage er blitt historie.

4. Norstad barnehage i Sandvika står ferdig - og Sanderud barnehage er ikke mer.

5. I tillegg er Holmlund barnehage på flyttefot, fram til jul i midlertidig lokaler der Barnas rett var før, men skal over i nybygg til nyttår - flott plassert i skogkanten ovenfor Hoberg skole.

De 3 siste er kommunale bygg - 3 avdelingers barnehager der samme tegninger er benyttet - med små tilpasninger til terrenget.

De to første er private - med plass til 4 avdelinger hver. Det betyr at 17 avdelinger med ca 300 barn (både småbarnsavd. og 3-5års-avd.) får nye hus i høst!

Men det må bemerkes at denne voldsomme utbyggingen ikke gir uttelling i like mange nye plasser. Romedal barnehage gir størst reell økning, der Tallholens kortidsavd. utvides til å bli 3 avdelinger. De 2 private utbyggerne utvider med en avdeling hver, det samme skjer med Sanderud barnehage. Derved blir det 5 avdelinger med nye barn i høst, og vi har snart plass til alle som ønsker barnehageplass i Stange!

Da må jeg sitere for dere fra Hamar Dagblad for nesten 30 år siden (30.10.75): Tittel:

Barnlige Stangepolitikere i voksen barnehagedebatt

“Stange ligger nå på jumboplass blant landets kommuner av samme størrelse når det gjelder daghjem. Vi har ennå ikke fått ett eneste et!?

SV-politiker Odd Stensrud hevdet at “argumentene mot bygging endrer seg fra år til år. Dette fordi det fra mange kommunestyre-representanter synes å være en prinsipiell motvilje mot bygging av barnehager?.

Typisk nok ble eldresaken kjørt opp mot barnehage-saken. “Det blir lenge før alle barn i Stange vil kunne nyte godt av et slikt tilbud.?

Nå er det altså gått nesten 30 år - en generasjon. Og vi nærmer oss sterkt full barnehagedekning i Stange - i hvert fall for alle over 3 år. Sett fra barnehagesakens vinkel går i hvert fall verden framover!

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Som jeg skrev for 2 år siden:

Det meste av pengesnakket gjelder kommunalt ansatte. Men siden alle i privat sektor får drahjelp av kommunale avtaler, kan stoffet allikevel ha interesse for alle.

Men med barnehager i Private barnehagers landsforbund - tilknyttet Arbeidsgiver-seksjonen - PBL-A forholder det seg omvendt. Her er de - gjennom forhandlinger med Utdanningsforbundet - blitt lønnsledende.

En ped.leder i kommunen tjener pr d.d. 282ooo,-

Hvis hun flytter til en PBL-A-barnehage får hun ca 330ooo!!!

Og styrerne får nærmere 370ooo,- !!!

Vi gratulerer - og håper det gir lønnskonkurranse.

Obs: Det er tidsfrist for innlevering av krav til det lokale kommunale oppgjøret: onsdag 22. september !

Igjen er det utdeling av penger etter noen uklare regler. Men vi må henge på, og se hvor våre medlemmer har sakket mest akterut i lønnsutvikling.

Det er tre grupper som peker seg sterkt ut: Sfo-lederne og styrerne. I tillegg har PPT tapt lønnsmessig de siste årene, sammenliknet med lærerne.

Den nye tariffavtalen har to punkter som bør kunne gi uttelling til disse gruppene:

  1. Ledere skal lønnes høyere enn dem de leder.
  2. Man kan be om egen lønnsamtale i de tilfeller der man har kommet særlig dårlig ut av siste års lønnsoppgjør.

Styrerne

Det siste er tilfelle for styrerne. Sentrale tillegg for førskole-lærer og ped.ledere har ført til at forskjellen på styrerlønn og pedleder-lønn er drastisk redusert. For omlag 4 år siden var den på ca. 30ooo. Nå er den nede i ca 3ooo,-! Det er lite tvil om at denne forskjellen gir dårlig motivering for styrerjobben. Fortsetter det slik, vil det snart lønne seg for styreren å vikariere som ped.leder!

Derfor er styrerne i fokus under årets lokale lønnsforhandlinger.

Det hjelper ikke på styrerlønna å sammenligne seg med rektorene. Best betalte styrer tjener i dag 315ooo. Best betalte rektor tjener 432ooo.

I dag er de på forskjellig nivå i administrasjonen. Men det skyldes bare det faktum at kommunen i omorganiseringen fjernet skolekontoret, men ikke barnehagekontoret. I en prøveperiode hadde styrerne fullt ansvar for lønn, ansettelser osv. - og mange likte disse nye utfordringene, som arbeidsmessig likestilte dem med rektorene. Og en styrer har i dag ansvaret for 3-4 årskull med barn. Vi har nå 5 tre-avdelingers barnehager i kommunal drift. Disse har hver flere barn enn våre minste skoler, der rektorene tjener ca 60ooo mer.

Konklusjonen blir: Målet i år er å få avklart en rimelig avstand mellom styrer og ped.leder. Når den er på plass, kan de lokale utdelingene avklares. For det står klart i riksmeklingsmannens dokument i forkant av den nye tariffavtalen: Ledere skal lønnes høyere enn dem de leder, og penger til dette skal ikke belastes den lokale lønnspotten.

SFO-ledere

Den neste gruppen vi må prioritere i år er SFO-lederne. Etter omorganiseringen er de nå på samme trinn som styrerne - under virksomhetslederne. Og de har til dels store barnegrupper i en omfattende virksomhet.

Vi ser ingen grunn til at ikke disse skal være sidestilt med styrerne når de nå er på samme trinn i administrasjonen.

Et problem er det imidlertid at Stange ikke har krav om høyskoleutdanning for SFO-ledere. Det ville opplagt vært positivt for virksomheten. Læring er en prosess som er meget avhengig av det sosiale miljøet man befinner seg i. Og det er ingen tvil om at en godt drevet SFO (som våre medlemmer jobber intenst for å få til) betyr mye for elevenes samlede læringsutbytte - skoledagen igjennom. Heldags-skolens ide er å integrere SFO’s beste sider med undervisningstidens beste opplegg. En allsidig skoledag bør kunne drives slik at man får samme resultat som vi nesten alltid har i barnehagen: Ungene hos oss VIL IKKE HJEM KL 2.

Hvorfor skal vi oppleve at denne holdningen brått snur straks barna er over i skolen? Look at SFO! Når den er god, så strømmer ungene dit fra skoledagen fulle av forventning om et sosialt fellesskap, om felles opplevelser - om å finne et godt rom å være.

SUM: SFO-lederne fortjener lønn på linje med styrerne.

(Isvann i blodet: Erfaringer tilsier at arbeidsgiver ennå har et stykke å gå før de kjenner innsatsen til denne ledergruppen godt nok - og lar dette komme konkret til uttrykk i økt lønn.)

PPT

Tariffavtalen sier at ledere skal tjene mer enn dem de leder. Men for PP-kontoret er dette ingen trøst. For de er ikke definert over lærerne. Selv om de representerer en spiss-komptanse som man ikke forventer hos lærerne.

Staten har sørget bra for sine - og lærerne var blant dem fram til 1. mai i år.

Kommunene sørget for sine - og det ble ikke så fett som staten. Derfor har PP-folk opplevd i flere år at de tjener mange tusen mindre ved å gå over fra skolen til PP-tjenesten! Det er en flott flokk idealister vi har på dette kontoret! Men målet til Utdanningsforbundet er at idealister også skal få sin rette lønn - før de når himmelen.

SUM: PP-tjenesten må lønnes høyere enn dem de veileder - lærerne.

Pedagogiske ledere

Vi glemmer ikke dere i år heller. Dere er blitt brekkstanga for å løfte styrerne. Men vi synes at forskjellen i ansvarsområde og arbeid mellom en førskolelærer og en ped.leder må synliggjøres med atskillig mer enn dagens 5ooo,- kroner.

En førskolelærer har ofte ansvaret for et enkelt barn med handikapp. Hun har ingen å veilede, og har selv en spesial-pedagog til hjelp for sitt arbeid.

En ped.leder har over 20 barn å sørge for, over 20 foreldregrupper å samarbeide med, 2-3 voksne (og dyktige) assistenter som skal bli til et godt arbeidsteam, samt ansvar for barn med spesielle behov - melding av nye barn, oppfølging, samt ansvar for overgang til skole.

Det er så mye som skal ordnes at spisepauser jevnt over kalles arbeidslunch, ubunden tid blir brukt flere ganger i uka - og ingen orker å føre regnskap for overtid av redsel for å finne ut hvor mye gratisarbeid man gjør for barnehagen sin.

Ser arbeidsgiver dette? Jeg tviler sterkt, da vi er sørgelig dårlige til å synliggjøre vår innsats. Kan dere hjelpe meg med dette?

Jeg skal komme med et forslag: Hver gang du har jobbet utover vanlig arbeidstid: skriv en stor O i dagboka med noen stikkord for hva du har holdt på med. Og antall kvarter dette tok. Når jeg om en måned snakker med enkelte av dere, skal jeg få høre om det står noen O-er i boka.

O = Overtid som ikke blir betalt = gratisarbeid.

Selv skal jeg prøve å bli et godt eksempel - og føre opp alt jeg gjør utenfor de 37,5 timene - altså i tillegg til ubunden tid. Vi prates!!

SUM: Ped.ledere må ha en riktig lønnsavstand til dem de leder.

Kompetanse

Her har jeg bare en ting å si: Ønsker noen å stille krav pga. videreutdanning, så send oss oversikten og vi skal ta det med. Lønnsprinsippene har det med, men erfaringsmessig har vi fått svært liten uttelling. Som Mona sa en gang: “Nei - nå får jeg ikke lenger noe for min ekstra kompetanse, så da får jeg pakke den ned i sekken igjen?. (fritt etter hukommelsen)

AVSLUTNING

Alle har rett til å stille krav i de lokale utdelingene. Kravene skal leveres til Utdanningsforbundet - Stange -

innen onsdag 22. september.

Dere kan bruke post til

Utdanningsforbundet - Rådhuset - 2336 Stange.

eller epost til

utdanningsforbundet@stange.kommune.no eller til

gunnaras@online.no

Dere kan bruke vedlagte skjema - eller skrive et personlig brev.

Men se på skjemaet hvilke standardopplysninger som bør være med hvis dere bruker noe annet.

Kravene gjennomgåes av forhandlingsutvalget vårt - for kommunal sektor (eks. skolen):

Leder: Morten Brendlien ÅOA tlf 625 73 522 (kontoret)

Hanne Borg Hoberg barnehage tlf 625 88 210

Gunnar A. Steen - Romedal barnehage tlf 97 74 09 09

Annemor Skåre ppt - 625 73 500

“Dette er kuul barnehage?

Glimt fra de nye barnehagene:

På Romedal hadde vi åpen kveld midt i august. Bygget stod der nymalt og fint, ferdiggraset var mykt og godt, men gjerdet manglet fortsatt. Dette ga oss følgende replikk fra en sprek 5-åring: “Dette er kuul barnehage - her er det lett å rømme!!!?

Joda - vi var helt enig med han, både at den nye samlingsplassen var fin, og at det var ingen sak for de nye 60 barna å stikke av. Heldigvis fikk vi gjerdet nokså raskt (polakker ble engasjert!), og til slutt kom også porten. Men da hylte vår vesle treåring: “Nå blir vi stengt inne!? Og det hadde han for så vidt helt rett i.

I blant fører alle flyttingene til uventa problemer - slik jeg fanget opp denne historien:

Det var en bestefar som skulle hente Per i en barnehage i Bekkelaget. Han kom tuslende inn i Barnas rett sitt nybygg og lurte hvor Per var. Ja det lurte personalet på den avdelingen også på - og sendte han videre til neste avdeling. På nr 4 fant de ut at kanskje Per gikk på Utsikten barnehage, som lå på andre siden av gjerdet - bare at han måtte kjøre hele runden rundt for å komme inn. Bestefar så gjorde, og startet på nytt. Men Per var og ble et mysterium på alle 4 avdelingene der. Men da fikk noen den lyse ideen å be han prøve Holmlund barnehage, som nå holdt til i Barnas retts gamle lokaler. På ny gikk bestefar runden - og lykken sto han bi - Per dukket opp.

Så det er ikke lett å ha oversikten for bestefar heller.

3 dager med tilvenning - - -

ubrukelig opplegg for 3åringer

Endelig har jeg skjønt det:

3 dagers innkjøring er meget utilstrekkelig!

Beklager at jeg ikke har skjønt det før. Men det dreier seg om tradisjoner - og avtaler i arbeidslivet.

Mor får lov til å bruke 3 arbeidsdager til innkjøring med barn i barnehage. Og dette er en gammel hevd - fra den gangen barna var 4-5 år ved oppstart. Da kunne 3 dager være en rimelig lang tid for å bygge opp trygghet og tillit. Og kanskje litt korte dager utover det. Det fungerte bra - de fleste ungene fant seg til rette - uten tårer og skrik.

Så fikk vi 97-reformen der 6-åringene stilte opp utenfor skoledøra, mens de ledige plassene ble fylt opp av 3-åringer!

Men det som ikke ble endra, var de 3 dagene. Fortsatt skulle 2,5 åringen (gjennomsnittlig alder pr august) bli trygg på nye mennesker og fremmede omgivelser i løpet av 3 dager.

Alle vi som kjenner faget vet at slik er det ikke.

Det kan være skremmende for en 2,5 åring å møte en flokk med andre barn.

Det kan gi utrygghet å bare se fremmede voksne mennesker rundt seg.

Det kan gi angst å se mamma forlate en midt i denne nye verdenen.

Ikke rart vi sier at oppstarten rommes i følgende ord:

Trøste og bære!

Men når nr 1 skriker så du ønsker deg usynlige øreklokker, da finner du på alle mulige og umulige måter å trøste, avlede og lede på. Og utrolig nok - etter et kvarter roer det hele seg. Helt til nestemann kommer - og holder sin konsert. Da blir det smittsomt - og et flerstemt kor i mange tonearter kan fylle avdelingen.

Alt sammen fordi noen menn glemte å gjøre leksa si i forbindelse med Reform 97.

EN UKE ER MINIMUM.

Aldri har jeg opplevd det tydeligere enn i høst. Vesle Mons holder trofast i mors hånd de første 3 dagene. Deretter holder han min hånd i et par dager. Hele tiden med trygg oversikt over hvor mor er - hvor lenge hun blir på butikken osv.

Og så en dag skjer underet: Mons slipper hånda mi - og stiler i retning sandkassa. Finner seg spade og bøtte ved siden av de andre - og leken er i gang. Men tryggheten er knyttet opp mot meg fortsatt - jeg kan ikke uten videre forlate området. Da er leken i sandkassa straks slutt, og vandringen etter en trygg hånd er i gang.

Men Mons var heldig - for mor skulle ikke begynne i jobben sin enda. Hun følger våre ansvisninger - holder seg beskjedent i bakgrunnen - trår til når det trengs - og trekker seg tilbake igjen.

Hvorfor skal vi være avhengig av at mamma er heldig og ikke har startet i jobben enda? Vi må kreve minimum 5 arbeidsfrie dager til oppstart av 2-3-åringer! Dette vil øke kvaliteten på arbeidet vårt og gi mor hjertefred - særlig det siste.

Videreutdanning for ped.ledere - gidder vi?

Husker dere samlingene på Lærerskolen i fjor? Og nettverks-møtene?

Temaet var “lesing for barn?. Samt anledning til i gruppe å diskutere egne praksisfortellinger.

Under en evaluering med de tillitsvalgte fikk vi høre at det var dårlig oppslutning rundt opplegget. Mange hadde ikke fullført kurset, og INGEN fra Stange hadde tatt den eksamenen som høyskolen tilbød i etterkant av kurset.

Vi var enige i at dette var dårlige greier. Og jeg har nå i ettertid tatt en sjekk for å finne ut hvor dårlig det var.

Av 37 deltakere har ca halvparten levert inn bokomtale og fått godkjent kurset. Og ingen tok den påfølgende eksamen med 3 (?) vekttall.

Selv fulgte jeg opplegget, og fant ut etter boksamtalen at jeg hadde gjort det meste galt. Mine spørsmål var ledende og styrende. Jeg fanget ikke opp barnas antydninger, det ble dårlig fatt med dialogen. Min trøst var at mange andre på gruppa fant ut det samme. Og en lærer av sine feil - ikke sant?

Selvfølgelig var det en del teori som jeg ikke syntes var altfor interessant. Men det har sin verdi å få et innblikk i hvordan høyskolen behandler et slikt tema. Og jeg syns lærerne der var svært lydhøre for våre synspunkter og flinke til å veilede oss.

Når Virksomhet for barnehage drar i gang et slikt opplegg - og bruker en del tusen kr på det - da synes jeg det forplikter oss til å følge opp. Og jeg skjønner kritikken. Og hva verre er: den kan få følger. Når så mange ikke henger med, da gir det liten inspirasjon for våre eiere til å gå videre med nye tiltak.

Men jeg synes å se et mønster i hvem som fullførte kurset.

Av 37 deltakere fra Stange fullførte 19 boksamtalen mm.

Det betyr at halvparten klarte det.

Av totalen jobber 21 i kommunale barnehager. Og her fullførte 14 stykker. Det er 2/3 av disse. Det viser at førskolelærerne i de kommunale barnehagene fulgte opp bedre enn dem i de private. Det var bare 4 (litt usikre tall her) av de private førskolelærerne som fullførte kurset.

Forklaringene på dette er bla. at to av de private barnehagene var i full gang med utbyggingsplaner på denne tida.

En annen grunn generelt til at så mange som 18 ikke fullførte kurset (= leverte boksamtale + veiledning) er at stor andel av dagens førskolelærere er småbarnsforeldre. Da er hverdagen stri nok om man ikke attpåtil på ubetalt kveldstid skal gjøre en innsats som tar tid fra familien. Noen måtte også kutte pga. svangerskap.

Om grunnen til at ingen tok etterfølgende eksamen har flere sagt til meg: "Hvorfor skal jeg ta dette ekstraarbeidet når jeg ikke får noen kompensasjon for det på jobben?"

Andre sammenlikner med f.eks. psykiatriske sjukepleiere - som kan ta videreutdanning i full arbeidstid - uten egenkostnad.

Moralen blir: Som fag-gruppe synes vi tiltaket var utmerket. Og ikke minst det å møtes i nettverksgrupper ble vurdert svært høyt av mange.

Det siste har forresten Eidsvoll kommune satt i system. Her settes det av en time, samt at man oppfordrer førskolelærerne til å bruke en time av ubunden tid. Slik blir det et to timers nettverksmøte regelmessig - til stort utbytte for deltakerne.

Konklusjon: Nettverksgrupper og faglig påfyll er ønsket. Og det er ikke så galt fatt med oppslutningen som man først skulle tro. Nesten alle deltok på de faglige samlingene, og som sagt 2/3 av de kommunalt ansatte fullførte opplegget.

A-post

Avs. Utdanningsforbundet - Stange

seksjon barnehage (privat/komm. område)

v/Gunnar A. Steen

2337 Tangen

epost: gunnaras@online.no

tlf 97 74 09 09

“Mist aldri troen på mennesket.

Mennesket er som et hav,

selv om noen dråper blir skitne,

blir ikke havet skittent?

Gandhi